Principal|Qui Som|Info/Premsa|Comunicats| Documents|Institucions|Mesa Permanent |Col.laboradors|Territori|Assemblees Locals
Campanyes|Escriu-nos|Links|Agenda|Observatori de Salut |Diversitat


Comunicat de Premsa

ESQUERRA UNIDA -ELS VERDS

06 febrer 2006

Consorci de Transport de Mallorca:
una proposta de tarifes per a un transport
entès com a servei públic


El passat divendres dia 27 de gener, el Consell de Govern aprovava el projecte de llei per a la creació del Consorci de Transport de Mallorca. D'acord amb la informació oferida des del Govern, l'objectiu és que l'integrin Serveis Ferroviaris de Mallorca, el futur metro, i els autobusos de transport regular per carretera. Respecte de la participació de l'Empresa Municipal de Transports de Palma, les informacions indiquen que s'hi incorporarà més enavant, o que "s'intentarà" que hi estigui present des del primer moment.

La informació del Govern parla d'un sistema de billet únic, que permeti realitzar transbords d'un sistema a un altre sense recàrrecs, i de la possibilitat de fixar tres o quatre tarifes diferents, en funció de la distància a recórrer.

Esquerra Unida-Els Verds valora positivament la creació d'un futur Consorci de Transport. El Govern de les Illes Balears, que fins ara ha optat sempre per la construcció d'autovies i per afavorir el transport privat, té l'ocasió de mostrar que aposta pel transport públic, de molt menys impacte territorial, de menor consum energètic i milloer des del punt de vista de la igualtat d'oportunitats.

Esquerra Unida-Els Verds incorporarà, en el debat parlamentari de la nova llei, la seva visió de la necessitat d'una política que realment incentivi la utilització del transport públic. En aquest sentit, els aspectes principals de la nostra posició seran:

1. El Govern ha de mantenir una actitud de diàleg amb les entitats que representen la ciutadania que utilitza el transport públic (associacions de veïns, associacions d'usuaris), que presenten propostes coherents amb una concepció del transport com a servei públic essencial.

2. Les empreses de transport urbà dels diferents municipis han d'estar presents al Consorci, i hi ha de ser des del primer moment. Especialment, que el Consorci nasqués sense la presència de l'EMT de Palma equivaldria a néixer buit de contingut, tal com demostren les xifres comparatives de viatgers: l'EMT de Palma té més de 35 milions de passatgers anuals (dades de la Memòria de Secretaria de l'Ajuntament de Palma de 2004), un volum molt superior a qualsevol altre sistema de transport públic de Mallorca: Serveis Ferroviaris de Mallorca va tenir 2'7 milions de passatgers el 2003, el ferrocarril de Sóller se situava entorn del milió l'any 2000 (per descendir després), mentre que el transport públic per carretera (autobusos regulars) de Mallorca va fer 429.332 expedicions l'any 2001.

3. El Consorci de Transport de Mallorca ha de tenir una política de tarifes coherent amb la concepció del transport col·lectiu com a servei públic essencial. En aquest sentit, el Pla Director Sectorial de Transport de les Illes Balears (PDSTIB) parla d'establir polítiques de tarifes de transport col·lectiu que responguin a tres directrius: mantenir els objectius d'eficiència i benefici dels diferents operadors, integrar les tarifes dels diferents mitjans en una tarifa comuna (al servei d'"aspectes d'interès col·lectiu" com la política d'ordenació del territori o la qualitat de vida) i facilitar la mobilitat dels usuaris de més d'un mode de transport i de determinats col·lectius. Trobam a faltar, en aquesta concepció d'una política de tarifes una declaració del caràcter de servei públic essencial del transport col·lectiu. Si li atorgam aquest caràcter, l'administració podrà establir un sistema de tarifes que respongui als objectius d'afavorir la utilització del transport públic (molt més assenyat des del punt de vista de l'impacte territorial i el consum de recursos) i de compensació de les desigualtats.

En aquest sentit, EU-EV proposam:

- una política de tarifes que mantingui i estengui al conjunt del transport públic terrestre els beneficis per als col·lectius més desafavorits que actualment té l'EMT: gratuïtat per als infants de fins a 9 anys, gratuïtat per als pensionistes de renda més baixa i tarifa molt reduïda per a la resta de pensionistes.
- una política de tarifes que prengui com a criteri la simplificació en la definició de zones o corones tarifàries: com menys corones tarifàries s'estableixin, si partim de la base de prendre com a base per a la tarifa de tota la zona la corresponent al trajectes més curt, més ens acostam al model de servei públic.
- creació d'abonaments trimestrals i anuals (tal com existeixen al Consorci de Transports de Madrid, o a l'àrea metropolitana de Londres). La creació d'un abonament anual, sense limitació de viatges, i vàlid per a tota Mallorca, suposaria un vertader impuls a la utilització del transport públic, no només per als desplaçaments laborals sinó també per als de lleure. Proposam abonaments mensuals, trimestrals i anuals de preu assequible i social com a mesura valenta de foment de la utilització del transport públic.

4. Aquesta política de tarifes només és possible des d'una concepció del transport com un servei públic que exigeix el compromís econòmic de les administracions públiques. El criteri de rendibilitat dels operadors, si no va acompanyat de mecanismes d'ajuda per part de l'administració (compensacions per als operadors perjudicats per les tarifes unificades, subvenció del manteniment de les línies necessàries però no rendibles, etc.). El PDSTIB preveu que el govern impulsi una Llei de finançament dels sistemes de transport públic, "on es regularan els mecanismes de caire econòmic i financer que permetran garantir la viabilitat dels serveis públics de transport col·lectiu a llarg termini". EU-EV instarà al govern, mitjançant una iniciativa parlamentària, que presenti un projecte de llei de finançament dels sistemes de transport públic en el termini de tres mesos, de manera que pugui entrar en vigor coincidint amb la posada en marxa del Consorci de Transport de Mallorca.

 

 

Els Verds de Mallorca - Conquistador 2 Pral. 07001 Palma Tel. 971 728241 - mallorca@elsverds.com