MOCIONS SANTA MARIA

 

MARÇ 2010

El grup municipal Esquerra Unida - Els Verds,  a l’Ajuntament de Santa Maria del Camí, presenta per a sotmetre a la consideració del proper Ple Municipal la següent Proposició  relativa a:   

 

Targeta Ciutadana

            Considerant tot el transport públic urbà e inter - urbà  com un servei bàsic per als  ciutadans i que, lògicament, hauria de ser gestionat pels organismes de la nostra Comunitat Autòctona, no podem obviar l’important esforç que l’Ajuntament de Palma està realitzant per a potenciar la mobilitat, el transport públic, els desplaçaments a peu o en bicicleta  i per a reduir l’ impacte ambiental del trànsit motoritzat a Ciutat.

            Entre d’altres mesures s’ha creat una xarxa de carrils -bici urbans, una molt significativa ampliació de les zones peatonals i s’ha implantat una gratuïtat dels autobusos per a menors de 16 anys.

            En aquests darrers anys, més de un terç dels municipis de Mallorca ( Santa Eugènia, Algaida, Esporles, Sineu, Sant Joan, Felanitx, Mancor de la Vall, Escorca, etc.) ja s’han adherit a una part d’aquest projecte, signant un conveni per a que la Targeta Ciutadana de Transport permeti als habitants dels seus municipis gaudir de les mateixes avantatges en el transport públic que els habitants de Ciutat.
           

Proposta d’acord

El Ple de la Corporació Municipal de l’Ajuntament de Santa Maria del camí acorda:
Realitzar amb caràcter d’urgència les gestions necessàries amb l’Ajuntament de Palma per a que els habitants de Santa Maria del Camí puguin gaudir dels beneficis de la Targeta Ciutadana de Transport Públic Urbà de la nostra capital.

PRESENTADA ESMENA A LA MOCIÓ (GENT PER SANTA MARIA):

 

ESMENA
Que presenta la Sra. Àngels Candel Coronado, al dictamen de la Comissió Informativa de dia 22/03/2010 sobre la Moció presentada per E.U.-Els Verds relativa a “la Targeta Ciutadana”.
Afegir al final de la proposta d’acord de la Moció presentada per E.U.-Els Verds relativa a “la Targeta Ciutadana”, el següent text:
“ un cop s’hagi fet un estudi de necessitats i viabilitat econòmica.”

Proposta d’acord

El Ple de la Corporació Municipal de l’Ajuntament de Santa Maria del camí acorda:
- Realitzar amb caràcter d’urgència les gestions necessàries amb l’Ajuntament de Palma per a que els habitants de Santa Maria del Camí puguin gaudir dels beneficis de la Targeta Ciutadana de Transport Públic Urbà de la nostra capital, un cop s’hagi fet un estudi de necessitats i viabilitat econòmica.

Santa Maria del Camí, 25 de març de 2010.

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

MARÇ 2010

El grup municipal Esquerra Unida - Els Verds,  a l’Ajuntament de Santa Maria del Camí presenta per a sotmetre a la consideració del proper Ple Municipal,  la següent Proposició:

 

Laïcisme  a l’ajuntament de Santa Maria del Camí.

Atès que la constitució espanyola al seu article 16.3 diu "Cap confessió tindrà caràcter estatal.  Els poders públics tindran en compte les creences religioses de la societat espanyola i mantindran les conseqüents relacions de cooperació amb l’església catòlica i les altres confessions."
Atès que és convenient la separació o distinció entre el poder polític i les creences religioses, el laïcisme afavoreix la convivència en el pla d'igualtat entre totes les possibles opcions espirituals de la ciutadania, sense oposar-se a cap i respectant-les totes.
Atès que les administracions públiques, entre elles els Ajuntaments, no han d'identificar-se amb cap creença religiosa, i que al consistori esta representada tota la ciutadania amb independència del seu color, gènere, orientació sexual o religió.
El laïcisme exigeix la separació entre l'àmbit polític, que regeix l'organització general de les societats humanes i l'àmbit religiós, que permet escollir el sentit que es dóna a la pròpia vida. El primer domini pertany al dret públic, mentre que el segon pertany al dret privat. La convivència en societat ha de permetre l'assoliment d'un equilibri entre les esferes pública i privada. L'àmbit o l'espai públic defineix allò que és comú. Les conviccions espirituals, religioses o no, pertanyen a l'àmbit privat, en el sentit que no són compartides per tothom.
El laïcisme preserva l'espai públic de les ingerències de qualsevol creença, ideològica, filosòfica o religiosa. El laïcisme defensa la societat democràtica de la seva fragmentació en comunitats oposades i preserva la unitat de l'espai públic, al qual tothom hi pertany.


Proposta d’acord

   

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  GENER 2010

  Moció presentada i rebutjada per l'Ajuntament

  Rebuig al Consell de Ministres de Defensa de la Unió Europea
             
  Els dies 24 i 25 de febrer de 2010,  es té prevista una reunió dels Ministres de Defensa  de la Unió Europea a Palma.  
              La UE està duent intervencions militars directes a l’Iraq i a l’Afganistan, seguint les directrius de “Guerra Preventiva” dels Estats Units i amb la farsa de tropes de pacificació.
              L’Estat espanyol és un dels 27 membres de la UE i participa activament en aquestes guerres.   Actualment hi ha tropes, armes i maquinària de guerra espanyoles a l’Afganistan.  
              El desastre social provocat en aquests països per les intervencions militars, és incalculable.   Però a més de les vides de persones innocents,  hi ha les dels soldats, sovint enganyats per la falsa propaganda de l’exercit  amb la promesa d’un futur professional  i d’intervencions d’ajuda humanitària.
              Aquestes guerres imperialistes, no son diferents a les altres guerres i ens posen directament en una situació de conflicte mundial.
              Per això, davant la reunió de Ministres de Defensa de la Unió Europea, prevista pels dies 24 i 25 de febrer de 2010 a Palma, proposem:

   

  Proposta d’acord

  El Ple de la Corporació Municipal de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí acorda demanar a la Unió Europea i a l’Estat Espanyol:

  1.- La retirada immediata de les tropes d’Afganistan,  per que és una guerra imperialista.

  2.- La supressió de les despeses d’actuacions militars a l’exterior i la reinversió d’aquestes quantitats en polítiques socials i d’ajuda als països empobrits.
   

   

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  NOVEMBRE 2009

  Retirada definitiva del Pla Director Sectorial de carreteres (PDSC)

   

  Exposició de motius:

   

  Atès que el PDSC és en essència el mateix Pla que va dissenyar el pacte PP-UM (legislatura 2003-2007), i que va ser fortament contestat per les principals entitats ecologistes i cíviques de Mallorca, juntament amb els principals partits progressistes de l’illa (PSIB-PSOE, PSM-EN, EU, EV, ERC) i per la societat en general  amb manifestacions multitudinàries (14/02/2004, 17/03/2007).
   
  Atès que “la manera de fer” en la política d’infrastructures viàries des del Consell de Mallorca està sota sospites de corrupció per no respondre a altre cosa que no siguin els interessos privats.
  Atès que un Pla de carreteres hauria de respondre a les exigències del model territorial i no a l’inrevés, i per tant faria falta primer haver redactat, consensuat i aprovat un Pla de Transports i un Pla Territorial.
  Atès que la majoria de projectes de condicionaments, especialment de la primera fase, responen a la voluntat d’establir un enllaç ràpid entre els eixos radials (vies de gran capacitat Palma-Inca, Palma-Manacor, Palma-Campos, Palma-Andratx, Palma-Sóller) i els pobles mes allunyats de Palma, que fins ara, és trobaven més o menys preservats del abús urbanístic. Un abús vinculat a l’escurçament de distàncies entre aquests i Palma que té per objectiu la consolidació de tota Mallorca com a àmbit d’influència metropolitana de Ciutat.
   
  Atès que es recuperen projectes de noves autopistes. Que la majoria de rondes i vials planificats no responen a una necessitat real i el seu traçat es situa molt enfora del cascs urbans, afavorint el creixement desmesurat d’aquest municipis. Que se planifica la construcció del segon i tercer cinturó de Palma. Que “el condicionament” d’algunes carreteres no respon només a criteris de seguretat. I en definitiva, que aquest Pla implica la destrucció de el que queda del nostre paisatge rural, un dels principals atractius turístics de l’illa, especialment a la Serra de Tramuntana (que vol ser candidata a Patrimoni de l’Humanitat).
   

   

   

  Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Santa Maria del camí acorda:
   
  1.- Instar al Consell de Mallorca a la elaboració d’un estudi de mobilitat per tal de plantejar alternatives viables al transport privat, especialment a Palma, previ l’aprovació del Pla Director Sectorial de Carreteres.

  2.-Instar al Consell de Mallorca a la elaboració i aprovació d’un Pla Territorial i un Pla de Transport previ a l’aprovació del Pla Director Sectorial de Carreteres.

  3.- Instar al Consell de Mallorca a la retirada del Pla Director Sectorial de Carreteres, i a la elaboració d’un nou pla, consensuat amb les principals organitzacions ecologistes i cíviques de l’illa, que respongui a uns criteris clars de sostenibilitat, seguretat i desenvolupament sostenible.
   
   

  Esmena a la totalitat

  al dictamen de la Comissió Informativa de dia 23/11/2009 sobre la Moció presentada per E.U.-Els Verds relativa a “Retirada definitiva del Pla Director Sectorial de carretes (PDSC)”.

  EXPOSICIÓ DE MOTIUS
  Compartim la filosofia de defensa del territori i d’aposta ferma pel transport públic de qualitat.
  Però trobam que l’exposició de motius de la Moció es refereix al PDSC tal i com apareixia a l’aprovació inicial el mes de desembre de 2008. Al llarg del procés negociador, previ a l’aprovació definitiva, com es va anunciar de principi s’han introduït canvis substancials i alguns projectes que no ens acaben d’agradar han passat a la segona fase.
  Entenem que el procés lògic és primer planificar el model territorial, desprès el de transports i finalment el de carreteres. Però no ens agrada que la conseqüència d’aprovar primer el Pla Territorial, desprès el Pla de transports i el de carreteres, sigui mantenir el Pla Director Sectorial de Carreteres vigent. Ja que aquest tanmateix s’ha de canviar per resoldre els accessos a Son Espases, veiem bé que s’aprofita per eliminar el màxim de vies prescindibles i es redimensionin les restants.
  Les autopistes i autovies queden descartades, només es mantenen desdoblaments. Algunes variants pareixen convenients perquè els ajuntaments puguin aprofundir en centres urbans no motoritzats. El tercer cinturó desapareix, el segon, també. El programa d’actuacions especials inclourà la possibilitat de carrils BUS/VAO als accessos a Palma.
  Retirar el Pla Director Sectorial de carreteres, significa deixar vigent totalment el PDSC dissenyat i aprovat la legislatura anterior (inclòs l’autopista Inca-Manacor).
  Pensam que el pla que té previst aprovar el Consell de Mallorca es més positiu del que suposaria deixar vigent el Pla anterior, que sí contempla noves autopistes i autovies, i per això aquesta regidora proposa per a la seva aprovació al ple de l’Ajuntament els següents,

   

  ACORDS,
  El Ple de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí insta el Consell de Mallorca a:

  1. L’elaboració del pertinent estudi de mobilitat dels accessos a Palma per tal de plantejar alternatives viables al transport privat.

   

  1. Dur a terme una modificació en profunditat del model territorial a través del Pla Territorial de Mallorca i a la coordinació amb la Conselleria de Mobilitat i Ordenació del territori per a l’aprovació d’un Pla de transports que prioritzi el transport públic.
  1. En haver-se revisat i aprovat els planejaments territorials, adaptar-hi el Pla Director Sectorial de Carreteres.

   

   

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  SETEMBRE 2009

  Aprovació Inicial del “Catàleg de Camins del terme municipal de Santa Maria del Camí”.

  El grup municipal Esquerra Unida - Els Verds,  a l’Ajuntament de Santa Maria del Camí presenta per a sotmetre a la consideració del Plenari Municipal,  la següent Proposició relativa a: Aprovació Inicial del “Catàleg de Camins del terme municipal de Santa Maria del Camí”.
  Exposició de motius:
  1.- Atès que, segons l'art. 344 del Codi Civil, “Són béns d'ús públic, a les províncies i els pobles, els camins provincials i els veïnals, les places, carrers, fonts i aigües públiques de servei general, els costs de les quals han estat assumits pels mateixos pobles i províncies” i que, segons l'art. 74.2 del Text Refós de Règim Local, “Són béns d'ús públic local els camins i carreteres [...] d'aprofitament o utilització generals, la conservació i policia dels quals són de la competència de les Entitats Locals”
  2.- Atès que els nous usos del sòl, els canvis en la propietat i sobre tot, la manca d'informació sistematitzada sobre la xarxa de camins existents en els diferents municipis, així com de la seva titularitat, fan que la gestió d'aquests camins s'hagi convertit en una qüestió problemàtica.
  3.- Atès que l'empresa pública FODESMA, depenent del Consell Insular de Mallorca (Departament de Promoció i Ocupació), va fer lliurament públic el febrer de l’any 2.000,  a l'Ajuntament de Santa Maria del Camí del document “Catàleg de camins del terme municipal de Santa Maria del Camí”, document en què es sistematitza la informació sobre la xarxa de camins existents en el nostre municipi, així com la seva titularitat.
  4.- Atès que la conservació paisatgística i territorial del municipi, es d’interès comú de tots els grups municipals d’aquest consistori.
  5.- Atès que en el municipi existeixen ciutadans i ciutadanes que reivindiquen la conservació i el respecte dels camins i els seus traçats.
  6.- Atès que són constants les queixes i denúncies que, de forma verbal o escrita, es presenten a l'Ajuntament per possibles canvis en els traçats dels camins, per tancament, delimitació, destrucció o desviaments dels mateixos.

  Proposta d’acord
  1.- El Plenari de l’ajuntament de Santa Maria del Camí acorda,  l’aprovació inicial del document “Catàleg de camins del terme municipal de Santa Maria del Camí”.
  2.- Realitzar els tràmits necessaris per a la seva exposició pública, l’aprovació definitiva i la posterior incorporació de tots els camins que són públics, a l’inventari de Béns de l’ajuntament de Santa Maria del Camí.
  3.- Incloure tots els camins a les NN.SS. i incloure els camins amb interès constructiu al Catàleg de Bens Patrimonials.
  4.-  Atesa la complexitat i l'interès que desperta aquest document, l'equip de govern establirà canals específics de participació amb l'objectiu que aquesta tramitació, sobre tot en el seu aspecte d'exposició pública, disposi del màxim consens i participació possible.

   

   

   

  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  NOVEMBRE 2008

  Pacificació trànsit

  El grup municipal Esquerra Unida - Els Verds,  a l’Ajuntament de Santa Maria del Camí presenta per a sotmetre a la consideració del proper Ple Municipal,  la següent Proposició relativa a:    Pacificació del Trànsit Motoritzat

   

              Molta gent del poble comenta i manifesta les incomoditats i la inseguretat per a desplaçar-se  a peu o en bicicleta per dins el casc urbà, el govern  municipal ha de compartir aquesta preocupació, ja que  i així ens trobem amb situacions que fa molt  temps que  s’haurien d’haver resolt.

              Algunes situacions son urgents, senzilles de resoldre i no impliquen grans despeses econòmiques, per això,  instem al ple de la corporació municipal  a manifestar-se  i  aprovar la següent:

   

  PROPOSTA D’ACORD

  1.  Plaça Nova,   els 5 vials existents han de ser de un sol sentit de circulació.

  2. Carrer Santa Margalida,  ha de tenir un sol sentit de circulació i davant l’Escoleta Municipal hi ha d’haver un pas de vianants elevat.

  3. Carrer Miquel Dolç, (tot el carrer) ha de tenir un sol sentit de circulació.

  4. Carrer Antoni Gelabert, (davant sa Sínia) ha de tenir un sol sentit de circulació.

  5. Carrer Bernat de Santa Eugènia,  els passos de vianants situats a l’endret dels carrers Ramon Llull i Rosari, han de ser elevats i s’han de senyalitzar correctament.
   

  El grup municipal Esquerra Unida - Els Verds,  a l’Ajuntament de Santa Maria del Camí presenta per a sotmetre a la consideració del proper Ple Municipal,  la següent Proposició relativa a:    Pacificació del Trànsit Motoritzat

   

              Molta gent del poble comenta i manifesta les incomoditats i la inseguretat per a desplaçar-se  a peu o en bicicleta per dins el casc urbà, el govern  municipal ha de compartir aquesta preocupació, ja que  i així ens trobem amb situacions que fa molt  temps que  s’haurien d’haver resolt.

              Algunes situacions son urgents, senzilles de resoldre i no impliquen grans despeses econòmiques, per això,  instem al ple de la corporació municipal  a manifestar-se  i  aprovar la següent:

   

  Mocio Llei  20/2006, de 15 de desembre

  El grup municipal Esquerra Unida - Els Verds,  a l’Ajuntament de Santa Maria del Camí presenta per a sotmetre a la consideració del proper Ple Municipal,  la següent Proposició relativa a:    Llei  20/2006, de 15 de desembre.

  La llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears,  publicada en el BOIB Núm. 186  de 27-12-06,  article 95,  a l’apartat de precs i preguntes diu:

  1. Els membres de les corporacions poden formular en els plens ordinaris, oralment o per escrit, precs i preguntes.

  2. A l’ordre del dia de les sessions esmentades s’ha de reservar un temps per formular  preguntes. Les preguntes formulades oralment en el transcurs d’una sessió han de ser contestades en la sessió següent, llevat que la persona interpel·lada doni una resposta immediata.

  3. Si la pregunta es formula per escrit quaranta-vuit hores abans, com a mínim, de l’inici de la sessió, s’ha de contestar en el transcurs d’aquesta sessió, llevat que la persona a la qual es destina la pregunta sol·liciti que s’ajorni per a la sessió següent.

  4. També poden formular-se preguntes que s’hagin de contestar per escrit.  En aquest cas, han de ser contestades en el termini màxim d’un mes i posteriorment se n’haurà de retre compte al ple en la primera sessió que es faci.

  Proposta d’acord

  D’acord amb la llei 20/2006, de 15 de desembre, el ple de la corporació municipal acorda:

  1. En el transcurs dels plens ordinaris, tots els regidors i regidores podran formular els  precs i preguntes que considerin oportuns, oralment o per escrit.

  2. Les preguntes no registrades quaranta-vuit hores  abans,  podran ésser contestades a la mateixa sessió o a la següent.

   

  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

   

  JULIOL 2008

  Consum aigua i tarifes progressives

  El grup municipal Esquerra Unida - Els Verds,  a l’Ajuntament de Santa Maria del Camí presenta per a sotmetre a la consideració del proper Ple Municipal la següent Moció relativa a:  Consum d’aigua i tarifes progressives.

   

  Exposició de motius 

   

  L’aigua es un recurs imprescindible per a la vida, escàs i costós, del qual les administracions públiques han d’assegurar el seu bon us i la seva preservació per a les futures generacions, evitant l’abús i el mal us. 
  El sistema actual de tarifes municipals contempla tres preus diferents per l’aigua consumida bimestralment, ( de 1 a 36 tones, 0,39 euros,  de 37 a 50 tones,  0,96 euros,  i  més de 50 tones,  2,91 euros )  però en els casos  de consums abusius, les primeres  50 tones sempre es paguen a preu econòmic, sols es paguen a 2,91 euros les tones que sobrepassen i no es contempla el nombre de persones que habiten a cada domicili.
  El resultat es que entre els domicilis de consumidors moderats i els domicilis dels grans consumidors, la tarifa final per cada tona d’aigua consumida amb tots els impostos i canons inclosos resulta insignificant.
  Per a un consum bimestral moderat de 20 tones d’aigua per domicili, el preu final es situa en 1’30 euros per cada tona aproximadament i per a un gran consumidor de més de 50 tones el preu final no arriba als 2 euros per tona.
  Es necessari implantar un nou sistema de tarifes d’aigua que contempli el nombre d’habitants per domicili, gravi l’abús del consum  i  bonifiqui el consum moderat
  Per això proposem unes noves tarifes progressives més escalonades, que suposin una major justícia en benefici dels consumidors responsables.

   

   

  Proposta d’acord

   

  Les noves tarifes per a el consum d’aigua de la xarxa municipal son per a l’aigua consumida bimestralment a cada domicili segons el nombre de persones que hi habitin:

  Primer tram de consum entre 1 i 5  tones  per habitant             - 0’25 euros per tona
  Segon tram de consum entre 6 i  10  tones per habitant           - 0’50 euros per tona
  Tercer tram de consum entre 11 i 15 tones   per habitant         - 1 euros per tona
  Quart tram de consum  entre 16 i  20 tones per habitant              - 2 euros per tona
  Quint tram de consum entre 21 i  25 tones per habitant                - 3 euros per tona  
  Sisè tram de consum de més de 26 tones per habitant               - 5 euros per tona

   

           Els solars que disposin de comptador d’aigua municipal i els habitatges desocupats, tindran la tarifa equiparada als domicilis ocupats per una sola persona, situant el primer tram de consum  entre 1 i 15 tones, a 1 euro per tona .

   

   

  Jornada laboral de 65 hores setmanals 

  El grup municipal Esquerra Unida - Els Verds,  a l’Ajuntament de Santa Maria del Camí presenta per a sotmetre a la consideració del proper Ple Municipal la següent Proposició relativa a:   

  Jornada laboral de 65 hores setmanals 

  El passat 9 de juny els ministres de treball dels 27 països de la Unió Europea van aprovar un text de Directiva Comunitària que autoritza als estats membres a canviar la seva legislació i permetre acords individuals (empresa / treballador) per allargar la jornada setmanal de treball fins a les 60 hores (65 en el cas dels col·lectius que fan guàrdies, com el personal sanitari entre d’altres).  Aquest temps es computarà com a terme mitja durant tres mesos, la qual cosa significa que les jornades setmanals podran arribar fins a les 78 hores.
  L’adopció d’aquesta Directiva,  significa una dràstica reculada en els drets socials aconseguits per part de la classe treballadora europea al llarg del segle passat.   Aquest fet, repercutirà de manera molt negativa en la qualitat de vida dels treballadors i treballadores i dificultarà encara més la conciliació laboral i familiar.
  El Grup Municipal d’Esquerra Unida – Els verds, considerem que la implantació  d’aquesta Directiva suposarà una passa més en la construcció de l’Europa Capitalista dels Banquers i dels Mercaders i ens allunya de l’objectiu de la construcció de  l’Europa del benestar social.   L’ajuntament de Santa Maria del Camí no podem mirar cap a un altra costat davant unes mesures que  degradaran la qualitat de vida de molta de gent.  
  Per tot això  proposem al Ple de la Corporació Municipal de Santa Maria del Camí, l’aprovació del següent acord:

  PROPOSTA D’ACORD

  El Ple de la Corporació Municipal de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí acorda:
              1.- Manifestar el nostre rebuig a la Directiva Comunitària de temps de Treball,  aprovada pels ministres de treball europeus.
              2.- Instar al parlament europeu a que rebutgi la Directiva Comunitària que autoritza a cada estat membre a modificar la seva legislació per a elevar la jornada laboral setmanal  vigent.
  3.- Traslladar aquest acord a les presidències:  del Govern de les Illes Balears,  del Parlament de les Illes Balears, del Govern de l’Estat, del Congrés dels Diputats i al Parlament Europeu.
                                    

   

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

   

  MARÇ 2008

  moció contra la construcció del camp de golf a l'area de Son Bosc de Muro
   
  MOCIO:

  El grup municipal Esquerra Unida - Els Verds,  a l’Ajuntament de Santa Maria del Camí presenta per a sotmetre a la consideració del proper Ple Municipal la següent Moció relativa a:  Construcció de un camp de Golf a l’àrea de Son Bosc, Muro.  

   

  Exposició de motius 

  A Balears hem sobrepassat els límits de la sostenibilitat,  abusant entre d’altres del consum de territori i del consum d’aigua.  
  El model de desenvolupament que s’ha impulsat des de les diferents institucions estatals, autonòmiques i municipals, ha fomentat  l’abús sobre els nostres recursos naturals per a millorar l’economia de determinats sectors,  desconsiderant les necessitats medi ambientals i els interessos de les generacions  futures.
  Son Bosc es una zona vital per a la conservació de determinades espècies d’ocells com l’abellerol i el falcó marí i també s’hi troba la població d’orquídies de prat més important d’europa.
  No podem ser còmplices de la inconsciència i de la continua destrucció de territori, mirant cap a un altre costat  i derivant la responsabilitat en altres
  Cal implicar-nos com a institució i fer costat a les veus que reclamen respecte per la natura, solidaritat amb les generacions futures i més protecció dels espais naturals que encara ens queden a les Illes

  Per tot això el Grup Municipal d’Esquerra Unida – Els Verds,  proposa al Ple de la Corporació Municipal de Santa Maria del Camí, l’aprovació del següent acord:

   

  Proposta d’acord

  El Ple de la Corporació Municipal de Santa Maria del Camí acorda:

  - Sol·licitar al Consell de Mallorca,   l’anul·lació de la llicència d’obres de construcció d’un Camp de Golf a l’àrea de Son Bosc, Muro.

  - Sol·licitar a la Conselleria de Medi Ambient,  incloure l’àrea de Son
  Bosc dins del Parc Natural de S’Albufera de Mallorca.

   

  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  GENER 2008

  Taxes bonificades en el Mercat.  

  El grup municipal Esquerra Unida - Els Verds,  a l’Ajuntament de Santa Maria del Camí presenta per a sotmetre a la consideració del proper Ple Municipal la següent Proposició relativa a:  Taxes bonificades en el Mercat.   

  Exposició de motius 

  El model d’agricultura que s’està imposat a Europa, es un model de monocultius i molta tecnologia a on les empreses familiars no hi poden competir i la pagesia cada cop més envellida no es rellevada per gent jove.
  Les conseqüències: agro-tòxics, aliments de cada dia més contaminats, abandó de cultius i del camp, alteració del clima, augment de les importacions i de la dependència de l’exterior.
  El Reglament Municipal del Mercat, especifica que s’afavorirà la venda dels productes locals, els ecològics i els elaborats amb els criteris de dignitat del Comerç Just.
  En el moment de la seva aprovació per indicació de la Secretària Municipal no es va incloure cap tipus de bonificació econòmica per aquests productes a l’espera d’un estudi de viabilitat econòmica i la seva posterior  inclusió en els pressuposts.
  Han passat quasi quatre anys i no s’han aprovat les tarifes bonificades que podrien beneficiar a tots els pagesos que encara venen a vendre els seus productes cada diumenge al nostre mercat, resisteixen i es neguen a desaparèixer.
  Per tot això es proposa al Ple de la Corporació Municipal de Santa Maria del Camí, l’aprovació del següent acord:

  Proposta d’acord

  El Ple de la Corporació Municipal de Santa Maria del Camí acorda:

  - Bonificar la venda i exposició de  productes locals, ecològics i elaborats  amb els criteris de dignitat del Comerç Just.
  - Per a cada una de les tres característiques, la bonificació serà del 30% de descompte sobre la taxa municipal que s’ha de abonar.
  - La bonificació màxima serà del 90% de descompte sobre la taxa municipal que s’ha de abonar, que serà el resultat de la suma del 30% de descompte per cada una de les tres característiques contemplades en el reglament municipal del mercat.

   

   

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

   

  NOVEMBRE 2007

  Modificacions puntuals de les Normes Subsidiàries

   

  EXPOSICIÓ DE MOTIUS

              Santa Maria del Camí no s’atura de créixer,  la voracitat de les grans empreses constructores sembla que no té límits i el caràcter singular de poble es va perdent a la par que els blocs de pisos van guanyant espai dins carrers i carrerons, alterant la fisonomia i l’entorn urbà de qualitat que hem heretat.
              Hem vist desaparèixer moltes cases antigues que sense ser grans obres arquitectòniques, eren part del nostre passat urbà i en el seu lloc hi han aparegut uns habitatges que amb absoluta desconsideració cap a l’estètica dels carrers a on s’han ubicat,  desentonen totalment, fan mal al bon gust urbanístic i sols s’explica per la rendibilitat econòmica que obtenen les empreses constructores.
              No es tracte de rebutjar el model de construcció d’habitatges per blocs, es tracte de situar aquest estil de construcció en els llocs adequats i no dins el casc urbà històric del poble.

              Per tot això es proposa al Ple de la Corporació Municipal de Santa Maria del Camí l’adopció dels següents acords de modificació de les Normes Subsidiàries:

   

  PROPOSTA D’ACORD

  El Ple de la Corporació Municipal de Santa Maria del Camí acorda:

  1. Limitar l’altura màxima edificable dins el casc urbà,  a la mateixa amplària del carrer a on s’ubiqui la nova construcció.
  2. Suspendre la limitació de un habitatge per cada 100 m2 de solar a dins el casc urbà.
  3. Totes les noves construccions d’habitatges de plurifamiliars hauran de mantenir una voravia transitable de un mínim de 2 metres d’amplària,  fent retrocedir els nous habitatges tant com calgui per a que sigui possible.
  4. Totes les noves construccions, disposaran de un mínim de dues places d’aparcament per vivenda.
  5. Totes les noves construccions, disposaran de un dipòsit d’aigua potable o aljub de 10 m3  com a mínim per vivenda.
  6. Tots els nous habitatges, disposaran de instal·lació o pre- instal·lació per a us de energies alternatives.
  7. Tots els nous habitatges,  respectaran la tipologia, l’estil i el caràcter de construcció tradicional de Mallorca.
  8. Publicar aquests acords en el BOIB.

   

  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  OCTUBRE 2007

  Comunicacio i millora informació


  MILLORA DE LA COMUNICACIÓ I LA INFORMACIÓ  DE L'AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ


  Volem que la gent estigui ben informada, que pugui opinar i participar en totes les decisions importants del poble.
  Volem una administració moderna, transparent i eficaç,  amb capacitat de donar una resposta eficient a les demandes de la ciutadania i  resoldre la tramitació administrativa amb rapidesa,  evitant tota la burocràcia innecessària.


  PROPOSTA D’ACORD
  El ple de la Corporació Municipal de Santa Maria del Camí acorda:
  1.  Exposar tota la documentació pública de l’ajuntament a la pàgina web; les actes dels Plens, de les Comissions de Govern,  de les Comissions de Patrimoni, reglaments, ordenances, decrets de batlia...
  2.  Elaborar una llista de correu-e per tal que els ciutadans i ciutadanes que ho demanin puguin disposar  per correu electrònic, de tota la documentació pública de l'Ajuntament.
  3.  Fer un ple extraordinari anual sobre l'estat del municipi, al mateix hi podran participar les associacions del poble i els ciutadans i ciutadanes que així ho desitgin i ho comuniquin amb antelació.
  4.- El compromís de contestar als ciutadans i ciutadanes qualsevol reclamació o petició de informació que es registri  per escrit a les oficines municipal, en un termini màxim de 15 dies.
  5.- Utilitzar els taulells d’anuncis municipals per a fer pública la convocatòria dels plens amb l’ordre del dia previst.

  6.- Facilitar la transmissió completa o resums dels plens per la ràdio municipal.

   

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  JUNY 2007

  Creu dels Caidos

  El grup municipal d’Esquerra Unida-Els Verds a l’Ajuntament de Santa Maria del Camí presenta per a sotmetre a la consideració del proper PLE MUNICIPAL la següent PROPOSICIÓ relativa a:   

  Considerar  de bell nou  l’acord  plenari sobre
  un nou emplaçament per a  la   “Creu dels caidos”  

  EXPOSICIÓ DE MOTIUS

           A la vista de que no s’ha trobat cap institució pública o privada ( Consell de Mallorca, Govern Balear, “Fundación Francisco Franco”, etc.) interessada en assumir les despeses que implicarà el protegir i conservar la “creu dels caidos”, resulta evident que totes les despeses relatives al desmuntatge, trasllat, restauració i nova instal·lació del monument correran a càrrec exclusiu dels contribuents de Santa Maria del Camí.
           No coneixem la quantia del pressupost necessari per a realitzar la feina, però a Esquerra Unida – Els Verds ens pareix injust que Santa Maria del Camí hagi de assumir aquesta innecessària despesa.
           Creiem que totes les persones que consideren indigne que un monument d’homenatge al feixisme es mantingui a la via pública,  tampoc poden acceptar que es destinin doblers públics per a restaurar-lo i dissimular-lo en un racó del cementiri municipal.
           Esquerra Unida – Els Verds,  seguim pensant que el millor que es pot fer amb la “creu dels caidos” es demolir-la aprofitant les obres de reforma de la plaça i per això  proposem que sigui la mateixa empresa encarregada de l’obra la que faci l’enderrocament i s’emporti les runes al centre de reciclatge que pertoqui sense que impliqui cap despesa pública,  ni ofendre encara més la memòria dels vençuts.

  PROPOSTA D’ACORD

  El Ple de la Corporació Municipal de Santa Maria del Camí acorda:

  1. Anular l’acord del plenari anterior per a traslladar la  “creu dels caidos” al cementiri municipal.
  2. Destinar les despeses previstes per a traslladar el monument, a fomentar els valors de la democràcia i la llibertat  entre la població escolar.

   

                                       

   

  Incorporació provisional de la Plaça Andreu Torrens al recinte
  escolar del Col·legi Públic Melcior Rosselló i Simonet.

  El grup municipal d’Esquerra Unida-Els Verds a l’Ajuntament de Santa Maria del Camí presenta per a sotmetre a la consideració del proper PLE MUNICIPAL la següent PROPOSICIÓ relativa a:   

   

  Incorporació provisional de la Plaça Andreu Torrens al recinte
  escolar del Col·legi Públic Melcior Rosselló i Simonet.

   

  EXPOSICIÓ DE MOTIUS

   

  La manca d’espai en el Col·legi Públic, soferta des de fa ja varis anys i que impedeix dotar al col·legi de suficients serveis per a poder desenvolupar correctament les diverses activitats escolars, ha sigut i segueix essent un motiu de evident preocupació entre les mares i pares d’alumnes, personal docent i persones sensibilitzades per  la qualitat educativa en el nostre municipi.

  Donat que aquesta manca d’espai es mantindrà i s’anirà agreujant fins a la posada en funcionament del futur nou centre d’educació pública, es precisa una solució provisional, però urgent, per a la correcta continuació de les activitats escolars. 

   

  PROPOSTA D’ACORD

   

  El Ple de la Corporació Municipal de Santa Maria del Camí acorda:

  1. Incorporar la Plaça Andreu Torrens al recinte escolar del Col·legi Públic Melcior Rosselló i Simonet.

   

  1. Instal·lar una paret sòlida i suficientment alta que tanqui tot el perímetre de la plaça que s’incorporarà al recinte escolar.
  1. Excloure de la incorporació al recinte escolar, l’acera existent a l’altre costat de la plaça i un espai  mínim imprescindible per al trànsit de vehicles en un únic sentit.

   

  1. Encarregar la elaboració del projecte i l’execució de l’obra per via d’urgència.