SANTA MARIA

 

INFORMACIONS PLENARIS AJUNTAMENT:

PLENARI 30 SETEMBRE 2010 :

Apunts del plenari

Aprovació de l’acta del Plenari Extraordinari de 15 de juliol de 2010,
S’aprova per assentiment de tots els regidors i regidores.

Pla d’Obres i Serveis 2011.
Es sol·licita al Consell Insular de Mallorca el finançament del 80% de l’obra de la nova àrea de jocs infantils de la Plaça Nova (a on actualment s’hi troba l’espai de la Petanca) amb un pressupost d’execució de 122.063’35 euros.  S’aprova la proposta amb 9 vots a favor i 4 abstencions del PP.

Adhesió al Protocol d’actuacions en cassos de maltractament infantil, entre la Conselleria d’Afers Socials i la Federació d’Entitats Locals.
S’aprova per unanimitat   Serveis Socials de Mallorca a l’objecte de desplegar la llei de Serveis Socials de 4/2009) ve a ordenar els recursos dels Serveis Socials de Santa Maria i va ser aprovat amb nou vots a favor i quatre abstencions del PP.

Festes Locals 2011.
De cara a fixar el calendari laboral de l’any 2011, l’Equip de Govern Municipal proposa declarar festius dins l’àmbit de Santa Maria del Camí, els dies 17 de gener (Sant Antoni) i 20 de juliol (Santa Margalida).   S’aprova la proposta per unanimitat.

Moció del PP: retirada del servei de correus a Fora vila.
La moció proposa que l’ajuntament emprengui les accions legals pertinents, per a què a tots els veïnats que viuen a camins amb nom visible i constatat, no se’ls retiri el servei de correus domiciliari.  La moció es rebutjada per l’Equip de Govern amb 8 vots en contra i 5 a favor.

Moció d’urgència presentada per EU-EV: sobre la retirada dels contenidors de recollida de fems de Fora Vila:
Aquesta moció pretenia que el Plenari Municipal es posiciones i votés sobre la qüestió, per considerar que la retirada del servei es d’incumbència de tots els representants municipals i no sols dels membres de l’Equip de Govern Municipal. L’Equip de Govern va considerar que ja es parlaria el tema en l’apartat de precs i preguntes a proposta del PP i que per tant no feia falta discutir-lo com a punt d’urgència en l’ordre del dia.  Amb els 8 vots en contra de l’Equip de Govern Municipal es va rebutjar la urgència i no es discutí la proposta.
Precs i preguntes:
El PP demana explicacions sobre la retirada dels contenidors de fems a Fora Vila. Va contestar la batlessa demanant disculpes a tota la gent afectada per no haver fet arribar la informació de manera eficient, que el servei de recollida de fems es mancomunat, cap dels 9 pobles disposa de recollida porta a porta a fora vila i que les preses per retirar els contenidors varen ser per qüestions de seguretat (vidres i runes a la via pública),  mediambientals (possibles filtracions) i de salut (putrefacció de matèria orgànica) degut als abocaments inadequats.

Pregunta de EU-EV sobre l’acord plenari de 25 març de 2010 sobre l’estudi de viabilitat de fer un conveni amb l’Ajuntament de Palma per a que alguns col·lectius de Santa Maria o tots els habitants puguem gaudir de la Targeta Ciutadana de Palma, tal com ja fan més de vint pobles de Mallorca.  La batlessa respon que la despesa o la responsabilitat ha de ser assumida pel Govern Balear i que el conveni ens resultaria molt car.  Som el cinquè poble en utilització del Servei Ferroviari de Mallorca i això ens situa en una probabilitat de utilització de la xarxa d’autobusos de la EMT de Palma molt alta i per tant la despesa seria molt elevada per el nostre poble que portem molts d’anys sense pujar les taxes municipals i ara no es bon moment per a pujar la recaptació i assumir la despesa de aproximadament 8.000 euros mensuals que ens podria costar el conveni.   Per part de EU-EV es reitera el convenciment que si altres pobles com Consell, Sineu, Esporles, etc.. han fet el conveni i els seus joves i pensionistes poden viatjar amb la Targeta Ciutadana de Palma, l’ajuntament de Santa Maria que s’ha esforçat molt poc per impulsar la mobilitat sostenible, també ho ha de poder fer.

 

***********************************************************************************

PLENARI 29 JULIOL 2010 :

Apunts del plenari

Aprovació de 9 actes de sessions anteriors.

Amb els vuit vots favorables de l’equip de Govern municipal  (GPSM, PSOE i UM) i 5 abstencions de PP i EU-EV quedaren aprovades d’una tacada, totes les actes anteriors de octubre de 2009 fins a maig de 2010.
Abans, l’excusa per a no tenir presentades les actes anteriors en temps i forma a cada plenari, era que la Secretària Municipal havia de fer també de Interventora Municipal i tenia una acumulació molt grossa de feina.  Ara que ja fa temps que tenim Interventora Municipal, amb l’aprovació de nou actes anteriors d’una sola tacada, podem pensar que aquesta no era la veritable raó.

Padró Municipal.

En data 1 de gener de 2010, el padró municipal arribava a 6.176 habitants sensats a Santa Maria. Va quedar aprovat amb els vuit vots favorables de l’equip de govern.  Amb aquest creixement tan espectacular de població, no es d’estranyar que els Serveis Públics Municipals (fins i tot la depuradora) resultin insuficients.

Pla Municipal de Serveis Socials.

El Pla (fruit del Pla de Serveis Socials de Mallorca a l’objecte de desplegar la llei de Serveis Socials de 4/2009) ve a ordenar els recursos dels Serveis Socials de Santa Maria i va ser aprovat amb nou vots a favor i quatre abstencions del PP.

Precs i preguntes.

A la pregunta sobre la prevista depuració amb sal de la piscina municipal, aprovada i pressupostada per el 2010. Va ser molt curiosa la resposta, es va fer un estrany silenci i a continuació simplement es va reconèixer que no s’havia executat l’obra a la piscina per que el pressupost s’havia destinat a altres menesters municipals. 

 

**************************************************************************************************************

PLENARI 15 JULIOL 2010 :

Apunts del plenari

Modificació plantilla personal.
     En vistes a l’augment de la demanda de places a l’escoleta municipal, es fa necessària l’ampliació de la plantilla amb dues educadores més. S’aprovà la proposta amb l’abstenció del PP.

Aprovació inicial del Catàleg de Bens Patrimonials en zona rústica.
     Es tracta: D’aprovar inicialment el catàleg de bens patrimonials situats en zona rústica, redactat per “Alea serveis professionals SL” que ja redactaren el catàleg urbà.   Obrir un termini de un mes per a informació pública, amb l’anunci oficial al BOIB, la publicació a un diari, l’exposició pública a l’ajuntament i la pàgina web.
Suspendre per un termini de dos anys dins del sòl rústic les llicències urbanístiques que comportin un canvi del règim urbanístic. S’aprova la proposta amb l’abstenció del PP.

Aplicació del R.D. 8/2010 de 20 de maig, de mesures extraordinàries per a reduir el dèficit públic.
     Es tracte d’aprovar per part del plenari municipal, el retall de sou als empleats públics decretat pel govern espanyol, que ja es vigent des del passat 1 de juny i de fer-ho també extensiu i amb caràcter retroactiu als càrrecs electes de l’ajuntament de Santa Maria.  S’aprova amb els vots favorables de PSOE, UM i GPSM, l’abstenció de eu-ev i el vot contrari de PP.

Nomenament de secretària del Jutjat de Pau de Santa Maria del camí.
     Posada de manifest la voluntat de renúncia al càrrec de Secretaria del Jutjat de Pau per part de la persona que l’ocupava, tots els grups per unanimitat, voten a favor de que el càrrec l’ocupi la persona que l’ha substituïda en la darrera baixa per malaltia.

****************************************************************************

PLENARI 27 MAIG 2010 :

Apunts del plenari

Aprovació d’actes anteriors.
S’aprova l’acta de la sessió plenària de 30 de juliol de 2009 i resten pendents de confecció i aprovació totes les altres actes posteriors.

Modificació taxes piscines municipals.
S’aprova la modificació de l’ordenança fiscal pel que fa a la quantia de les tarifes del servei d’entrades i abonaments de temporada.
Les tarifes d’entrades seran:
fins a 14 anys .....................  2 euros / dia. 
persones de més de 15 anys  ........  3 euros / dia.

Les tarifes dels abonaments de temporada seran:
Fins a 14 anys  ....................  9 euros / temporada
Persones de més de 15 anys ......... 18 euros / temporada

Conveni amb l’Agència Tributària.
S’aprova un conveni de col·laboració amb l’Agència Tributària de les Illes Balears, per a la gestió de les  sancions en matèria de Trànsit i seguretat vial. 

Derogació de l’Ordenança Municipal d’estacionament i aparcament de vehicles.
Sembla ser que la legislació de trànsit ja es prou clara en matèria d’aparcament i estacionaments de vehicles en vies urbanes i per tant l’ordenança municipal de Santa Maria no suposa cap millora a la mateixa i per això s’aprova la supressió de l’Ordenança Municipal.

Moció sobre el projecte de tren trinxera.
Fruit de la reunió de la Plataforma pel Tren en Trinxera, celebrada el passat 26 de maig per a valorar la reunió mantinguda a Serveis Ferroviaris de Mallorca el passat 20 de maig, entre els tècnics redactors del projecte de Tren en Trinxera, representants de tots els grups municipals de l’ajuntament de Santa Maria, representants de la Conselleria de Mobilitat i de la pròpia Plataforma, l’Ajuntament en Ple i per unanimitat de tots els Grups Municipals, va aprovar la següent moció:

1.- El Ple de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí sol·licita als Serveis Ferroviaris de Mallorca, una resposta clara i dins el proper mes de juny en relació a la viabilitat de dit projecte.

2.- El Ple de L’Ajuntament de Santa Maria del Camí sol·licita als Serveis Ferroviaris de Mallorca, que en tant que hi ha una partida pressupostària per a les obres de tancament de passos a nivell, que es reservi la quantitat necessària per al projecte de tren trinxera.

Precs i preguntes.
- Que manca per a que estiguin aprovades les Normes Subsidiàries.
Respon la batlessa dient que ja s’ha facilitat per part de l’Ajuntament al Consell de Mallorca,  tota la informació complementaria que sol·licitava, que ja han donat el seu vist i plau i que han lliurat la documentació completa a altres deu organismes per a que informin sobre les Normes Subsidiàries.

- A on es troba dipositada actualment la “Creu dels Caidos”.
Respon la Batlessa somrient al igual que bona part de la resta de regidors i regidores més alguna persona del públic, que la Creu es troba en bones condicions i guardada a l’escorxador municipal. 
Sembla per les rialles que es varen sentir, que els fa molta de gràcia pensar que algun dia un altre equip de Govern Municipal, vulgui tornar aixecar i aixequi la “Creu dels caidos” en el cementiri, tal es va acordar en el plenari per part de tots els Grups Municipals, manco EU-EV.

 

********************************************************************************

PLENARI 25 MARÇ 2010 :

Apunts del plenari

     Sense disposar de les actes dels plenaris anteriors (de 30 de Juliol de 2009, fins avui)i per això sense poder-les aprovar, a les 21h. es va iniciar el plenari municipal.

Aprovació Comptes Generals Pressuposts 2006, 2007 i 2008.
     S’aprovaren amb el vot favorable de l’equip de govern, PSOE, GPSM i UM i l’abstenció de PP i EU-EV.

Moció PP: Rebuig pujada IVA, tots els Grups Municipals, amb algunes diferències de criteri i també d’opinions, varen recolzar la moció que fou votada punt per punt i aprovada amb la retirada dels punts que no obtingueren el suport majoritari.

Moció EU-EV: Laïcisme a L’ajuntament, partint de la necessitat de separar la religió i la vida política del poble, es va presentar la moció amb la intenció de que els membres del consistori que participin en actes religiosos, ho facin a títol personal, no com autoritats polítiques en funció del seu càrrec institucional i presidint els actes. També es sol·licitava que la creu de la basílica paleocristiana de Cas Frares fos retirada de la sala de sessions,  per entendre que el lloc que ocupa actualment l’hi aporta un lloc de rellevància en la vida política del poble que no l’hi correspon. El rebuig a la proposta, fou total i absoluta per part de la resta dels membres del consistori. Tots els grups municipals manifestaren la seva voluntat de participar com autoritats municipals en els actes religiosos a on siguin convidats i ni tant sols admeteren la possibilitat de canvi d’ubicació de la creu bizantina a dins de la mateixa sala de plens, al costat de l’altre peça arqueològica que hi ha, procedent del mateix jaciment paleocristià de Cas Frares.

Moció EU-EV: Targeta Ciutadana, la moció respon a la voluntat d’acabar amb la discriminació de tarifes que pateix la gent de Santa Maria respecte a la de Palma o d’altres pobles que tenen signats convenis amb l’ajuntament de Palma.  Fa molts d’anys que el Govern Balear es resisteix i no vol assumir el Transport Públic Urbà de Palma com a una necessitat social que afecta a tots els municipis de Balears i per tant no assumeix el seu dèficit com hauria d’ésser. A partir d’aquí, diferents ajuntaments de Mallorca han signat acords amb l’ajuntament de Palma suplint la no intervenció del Govern Balear i assumeixen el finançament de la diferència tarifaria per tal d’evitar la discriminació tarifaria entre la població de Palma i la respectiva de cada municipi.  La moció fou aprovada amb una esmena de GPSM, afegida al final de la proposta que diu “un cop s’hagi fet un estudi de necessitats i viabilitat econòmica”.  

 

********************************************************************************

PLENARI 28 GENER 2010 :

Apunts del plenari

Sense disposar de les actes dels tres plenaris ordinaris anteriors, celebrats els passats dies 30 de juliol, 1 d’octubre i 26 de novembre de 2009 i per tant sense poder-les aprovar, a les 21h. es va iniciar el plenari municipal.

1.- Sol·licitud al Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local per a Projecte de Reforma Interior i adaptació de l’Escola Graduada per a traslladar-hi l’Escoleta municipal.  va ser aprovada la proposta per unanimitat.

2.- Sol·licitud al Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local per a Subministrament d’equips i sistemes informàtics.  ( 13 ordinadors) Va ser aprovada la proposta amb els vots favorables del equip de govern GPSM, PSOE, UM i l’abstenció de PP i eu-ev.

3.- Sol·licitud al Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local per a Finançament Programa Escoleta Municipal. va ser aprovada la proposta amb els vots favorables del equip de govern GPSM, PSOE, UM i l’abstenció de PP i eu-ev.

4.- Modificació dels estatuts del Patronat de la Residència “ Cas Metge Rei ” article 13 lletra F.  (sobre la gestió i control dels fons econòmic de la Residència) Va ser aprovada la proposta per unanimitat.

5.- Moció de Batlia: Foment de l’Energia Sostenible. Es proposa: reduir les emisions de CO2 al manco en un 20%,  en el termini d’un any presentar un pla d’acció per l’energia sostenible, presentar un informe d’execució al manco cada dos anys, organitzar “Dies de l’energia” en cooperació amb la Comissió Europea i amb altres parts interessades, assistir i contribuir a la conferència anual de batlles de la UE.  Va ser aprovada la proposta per unanimitat.

6.- Proposició EU-EV: Rebuig al Consell de Ministres de Defensa de la UE.  Aprofitant que els dies 24 i 25 de febrer, es te prevista una reunió de tots els Ministres de Defensa de la UE a Mallorca, exposarem en el plenari una proposta per demanar a la Unió Europea i a l’Estat Espanyol, la retirada de les tropes militars d’Afganistan i la reinversió de les despeses d’actuacions militars a l’exterior en polítiques socials i d’ajuda als països empobrits.   La proposta sols va ser votada favorablement per EU-EV.  La resta de grups municipals mostraren molt poca sensibilitat en contra de la guerra, es declararen convençuts de que els governants europeus juntament amb la ONU i els EE.UU. actuen correctament implicant-se en aquest conflicte entre Talibans i cacics corruptes.  Els dotze regidors i regidores de PP, PSOE, UM i GPSM es manifestaren a favor de mantenir l’ocupació militar i per tant en contra de la petició de retirada de les tropes d’Afganistan

 

************************************************************************

PLENARI 26 NOVEMBRE 2009 :

Apunts del plenari

Sense disposar de les actes dels plenaris ordinaris anteriors, celebrats els passats 30 de juliol i 1 d’octubre de 2009 i per tant sense poder-les aprovar, a les 21h. es va iniciar el plenari municipal.
Adjudicació obres “Tanatori Cementiri”, per un import de 427.331’82 euros + IVA, el ple de la corporació va acordar adjudicar les obres a “Construccions i Excavacions Pol SL” amb els vots favorables de GPSM, PSOE i UM i l’abstenció de PP i EU-EV.
Moció Batlia, Bens decomissos de Son Banya, la proposta en concret suposa sol·licitar al govern de l’estat espanyol,  que la totalitat dels bens decomissos de Son Banya, estimats en 4.300.000 euros, 8.000 dòlars i 7,5 Quilograms de joies, es destinin íntegrament a Projecte Home.  La batlessa va argumentar que la majoria de les institucions recolzarien la proposta i que era just que els doblers que provenen de la droga venuda a les Illes Balears es destinin a la prevenció, el tractament i la rehabilitació de drogodependències a les Illes Balears. Projecte Home es una entitat prou coneguda i amb molt de prestigi en aquest camp.   EU-EV sense qüestionar les bones pràctiques i el fons de Projecte Home, entenem que la prevenció, el tractament i la rehabilitació de les persones drogodependents no és, ni ha de ser una responsabilitat i una feina exclusiva de una entitat privada. L’Administració Pública no pot defugir el problema, ha d’assumir la seva responsabilitat i ha d’articular una resposta adequada a totes les necessitats socials.  Amb els vots a favor de GPSM, PSOE i UM i l’abstenció de PP i EU-EV va ser aprovada la moció de batlia.
Proposició EU-EV; retirada definitiva del Pla de Carreteres,  la proposta respon a la demanda de diferents moviments i organitzacions socials, sensibilitzades per la degradació del territori i el model de transport insostenible que patim.  Mallorca no necessita un Pla per augmentar el volum de carreteres, el problema es l’excés de cotxes i l’absència de transport públic suficient i de qualitat.  A Mallorca abans que plantejar fer ampliacions de carreteres, necessitem elaborar un estudi de mobilitat, aprovar un Pla Territorial i un Pla de Transports que respongui a criteris clars de seguretat i sostenibilitat.
L’Equip de Govern Municipal, va presentar una esmena a la totalitat on plantejava que el Pla de Carreteres s’ha millorat molt en el procés negociador amb la introducció de les esmenes i que alguns projectes que no acaben d’agradar s’han passat a la segona fase.
Proposen instar al Consell de Mallorca,  a elaborar un estudi de mobilitat, un nou Pla Territorial i aprovar un Pla de Transports que prioritzi el transport públic i en haver-se revisat i aprovat els planejaments, adaptar-hi el Pla de Carreteres.   Amb els vots de GPSM, PSOE i UM a favor de l’esmena a la totalitat i l’abstenció de PP i EU-EV, es va rebutjar la proposició de retirada del Pla de Carreteres.
Moció PP; projecte tren en trinxera, recollint el sentir de les diferents veus dels diferents grups i entitats del poble, el PP va proposar instar a la Conselleria de Mobilitat per a que s’inclogui en el Pla Sectorial de Transports, el projecte de tren en trinxera en el seu pas per Santa Maria del Camí i que dels 90 milions d’euros contemplats en el Conveni Ferroviari entre Govern Balear i Govern Central que no s’executaran, es destinin els necessaris per a l’execució del projecte de tren en trinxera.     Per unanimitat amb els vots favorables de GPSM, PSOE, UM, PP i EU-EV va ser aprovada la moció.

************************************************************************************

 

PLENARI 01 OCTUBRE 2009 :

Apunts del plenari

     Sense disposar de l’acta del plenari anterior, celebrat el 30 de juliol de 2009 i per tant sense poder-la aprovar, a les 21h. es va iniciar el plenari municipal.
Aprovació  del Pla d’Obres i Serveis 2010, per un import de 119.994’48 euros.  Aquest any la sol·licitud de finançament al Consell Insular, es per a la construcció de una nova àrea de jocs infantils a la Plaça Nova, a l’espai a on actualment s’hi ubiquen les pistes de Petanca.
Modificació crèdits romanent tresoreria, es refereix a l’augment de partides pressupostaries amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals. S’aprova amb el vot favorable de GPSM,PSOE,UM i l’abstenció de PP i EU-EV.
Noves denominacions, Plaça Escola Ca’n Capó, a l’antiga plaça dels “Caidos” i C/ de Son Dolç, al nou carrer comprés entre C/ Bartomeu Pasqual i la Unitat d’actuació nºVIII.
Conveni amb l’Agència Tributària, es tracte de poder creuar les dades de l’ajuntament de Santa Maria amb l’Agència tributaria per poder fer aflorar les cases que actualment no paguen la taxa de recollida de fems.
Conveni amb l’Institut d’Innovació Empresarial, per a la realització d’un estudi de les possibles solucions i alternatives al bloqueig existent en el Polígon de Son Llaüt, sobre el subministrament d’energia elèctrica per part de GESA.  Per a EU-EV es evident que totes les deficiències del Polígon de Son Llaüt (que impedeixen la seva recepció per part de l’ajuntament) son fruit de les excessives ànsies de benefici econòmic dels seus promotors i no es just que ara amb els doblers de l’Administració Pública, aportats per la resta de contribuents, hàgim de pagar la recerca de solucions. GPSM,PSOE,UM votaren a favor, el PP es va abstenir i EU-EV hi votarem en contra.
Conveni amb l’Institut d’Estratègia Turística, es tracte d’un acord per a la millora en la senyalització de les rutes cicloturístiques que passen per dins el terme municipal del nostre poble.
Fixació festes locals 2010, es varen aprovar el dia del Firó i el dia de Santa Margalida.
Moció PP, ampliació places Escoleta Municipal, denuncien la manca de previsió del Govern Municipal i que per això, 26 infants s’han quedat fora plaça a l’Escoleta Municipal.
Proposa el PP, instar a la Conselleria d’Educació per a que desafecti l’ús educatiu de l’Escola Graduada i procedir a l’ampliació de l’Escoleta Municipal utilitzant una part de l’espai desafectat de l’escola. L’equip de govern entre altres qüestions exposaren que la certesa de que la Nova Escola estaria llesta i entraria en funcionament a l’inici del curs, la tingueren quan ja no quedava temps per a realitzar les gestions, ni les obres d’ampliació de l’escoleta municipal i que l’escolarització de 0 a 3 anys no es contempla com a un dret, si no com a un servei municipal, que determinats ajuntaments ofereixen i altres no.  EU-EV manifestarem el nostre convenciment de manca de previsió del equip de govern,  però no ens sembla bé la proposta de instar a la Conselleria que desafecti l’Escola Graduada, en un futur no molt llunyà segurament serà necessari tornar-l’hi a donar un us educatiu i a més, tal com hem manifestat en altres ocasions, per a nosaltres hagués estat millor no tancar-la i mantenir-hi la educació de 0 a 6 anys, unificada i a dins el poble.  Amb els vots en contra de GPSM, PSOE, UM, l’abstenció de EU-EV i a favor el PP, fou rebutjada la moció.
Proposició EU-EV, aprovació inicial catàleg de camins del terme de Santa Maria del Camí, el febrer de l’any 2000, l’empresa pública FODESMA, va fer lliurament públic a l’ajuntament de Santa Maria del Camí, de un document a on es sistematitza la informació sobre la xarxa de camins existents en el nostre terme municipal. Han passat quasi 10 anys i l’aprovació del document per part de l’ajuntament es encara una feina pendent.  Proposem l’aprovació inicial del document, la seva exposició pública, la posterior aprovació definitiva, la posterior incorporació dels camins públics a l’inventari de bens municipals, incloure tots els camins a les NN.SS. i els que tinguin interès constructiu inclourer-los al catàleg de bens patrimonials.  La resposta de l’equip de Govern fou de clar rebuig a la proposta, malgrat els arguments no foren ni molt convincents, ni gaire contundents: mala redacció, manca de precisió en alguna transcripció d’articulats, dubtes sobre la titularitat  pública d’un camí pendent de una resolució judicial i que en el projecte de NN.SS. pendent d’aprovació ja hi ha inclosa la relació de camins. Amb els vots en contra de GPSM, PSOE i UM, l’abstenció del PP i el vot a favor de EU-EV, fou rebutjada la proposta.   La manca de voluntat per implicar-se i defensar el bé públic front als interessos privats, fou el que clarament jo vaig poder interpretar del rebuig a la proposta.   En altres qüestions proposades per els grups de l’oposició, si a l’equip de govern l’hi ha interessat, ha esmenat tot el que ha considerat oportú i les ha aprovades sense cap problema.

 

 

***************************************************************************************

PLENARI 30 JULIOL 2009 :

Apunts del plenari

Abans d’iniciar la sessió i a proposta de la batlessa, tots els presents a la sala guardarem un minut de silenci, en senyal de dol per l’atemptat que costà la vida a dos Guardia Civils a Palma Nova.
El primer punt,  per unanimitat es va aprovar l’acta de la sessió anterior.
El segon punt, amb els vots a favor de l’equip de govern, es va ratificar la recepció  de la dotació de serveis i prolongació dels carrers, Ramon Torró i Antoni Maura.
El tercer punt, també amb els vots del equip de govern, es va aprovar la recepció de la dotació de serveis del tram de carrer comprés entre C/ Bartomeu Pasqual i Unitat d’actuació nº VIII.
El quart punt, acord de col·laboració amb la UIB i creació d’un centre universitari a Santa Maria del camí, fou aprovat per unanimitat.
El quint punt, conveni de col·laboració amb el Consell de mallorca i l’Associació Cultural Factoria de So, per a el desenvolupament de l’escola Factoria de Músics, per un import total de 85.000 euros,  fou aprovat amb l’abstenció del PP.
El sisè punt, permanència de l’ajuntament de Santa Maria del Camí dins l’Associació “ Mallorca Rural ” i nomenament del representant, fou aprovat amb l’abstenció d’EU-EV.
El setè punt, una moció del PP sobre la seguretat ciutadana, fou aprovada per unanimitat.
El vuitè punt, una moció del PP que proposava recolzar totes les al·legacions que contribueixin a millorar el projecte de SFM de supressió dels passos a nivell.   Fou contestada per l’equip de govern amb un vot particular de la batlia per canviar el redactat de la moció del PP pel següent acord;  “ Per tal de defensar els interessos dels ciutadans del nostre poble, es realitzaran les negociacions que siguin necessàries i s’adoptaran les mesures pertinents en tot el que faci referència a aquest tema, sempre i quan no s’oposin a la normativa vigent.”     Fou aprovat el redactat de batlia,  amb els vots a favor de GPSM, PP, PSOE i UM i l’abstenció de EU-EV. 
El novè punt, una proposta d’al·legacions al projecte de supressió dels passos a nivell, presentada per l’equip de govern.  Les al·legacions proposen:    1)  que s’estudií seriosament l’alternativa del soterrament del tren al seu pas per dins el casc urbà.    2)  en cas d’inviabilitat del soterrament, que es revisi el projecte en el seu conjunt en tant que: 
- S’han de sol·licitar propostes alternatives per a millorar la connexió del pas elevat amb la xarxa viària municipal i preveure la circulació fluida de vehicles de gran tonelatge.
- Cal incorporar un pas peatonal i que se situï dins el casc urbà o el més aprop possible del Camí de Coanegra per tal d’afavorir el desplaçament i la comunicació dels veïnats.
- s’ha de facilitar l’accés a cada una de les propietats existents al traçat previst paral·lel a les vies del tren i fins el Camí dels Moliners.
- el tram que parteix del Camí dels Moliners cap el pas a nivell de ca’n Crespí, grafiat com a plànol 2 del projecte, no consta a la relació de camins públics existents a aquest ajuntament.    
La proposta fou aprovada després d’un intens debat, amb l’abstenció de EU-EV i el vot favorable de GPSM, PP, PSOE i UM. 
En l’apartat de precs i preguntes,  s’ha de destacar el disgust manifestat per la batlessa per una pregunta formulada per EU-EV en el plenari de dia 28 de maig.   La pregunta feia referència a alguns  comentaris de gent del poble  que no entenien per que un empresari havia convidat a sopar a un centenar de persones del poble si no era per motius d’agraïment per alguns favors o per possibles negocis realitzats, i per evitar suposicions i mals entesos  sol·licitarem les oportunes aclaracions.  La resposta a la pregunta de fa dos mesos,  va ser una petició de retirada dels comentaris realitzats i disculpa pública, amenaçant que en cas contrari ens hauríem de veure davant la fiscalia.
Me consta molt entendre el per que de dos mesos d’espera si de veres la batlessa es va sentir calumniada i molt més mal d’entendre encara que no volgués aclarir públicament en el mes de maig els comentaris realitzats si de veres pensava la seva honorabilitat quedava qüestionada.
Crec sincerament que no he de demanar disculpes públiques pels comentaris realitzats en la pregunta del mes de maig i que precisament l’apartat de precs i preguntes d’un plenari municipal,  es el lloc adient  per a que amb transparència i visibilitat,  es puguin expressar i respondre totes les preguntes i dubtes dels membres de la corporació.

***********************************

PREGUNTES PEL PLENARI:

Precs i preguntes del Grup Municipal  Esquerra Unida - Els Verds a l’Ajuntament de Santa Maria del Camí,   Plenari 30 de juliol 2009

 

Circulació en el C/ Cati Salom

         Coincidint amb els dies de la celebració de la darrera fira,  els propietaris dels passos  situats dins la unitat d’actuació VIII, varen barrar el pas als vehicles reclamant de l’ajuntament una solució que permeti desenvolupar un projecte d’urbanització satisfactori per a ells.
A partir d’aquest fet, el C/ Cati Salom ha vist augmentar notablement el trànsit motoritzat en els dos sentits de circulació.
Mentre això no s’arregli, en el C/ Cati Salom sols s’hauria de permetre aparcar a un dels dos costats i així es donaria  molt més fluïdesa al trànsit .

 

Piscina municipal

         La piscina municipal ha quedat petita,  la gran afluència de gent fa que sovint nedar resulti incòmode,   les zones d’ombres son insuficients i la gent s’hi arremolina de mala manera, no hi ha taules i cadires suficients,  hi ha grups de persones que no respecten les normes d’higiene i de bon comportament, els socorristes es veuen desbordats a l’hora de controlar si tots els usuaris de la piscina han pagat el tiquet corresponent i molts d’usuaris del poble es senten estranys a la piscina quan els caps de setmana es troben que la majoria de banyistes son gent desconeguda.
Per tot això sol·licito:
- normes d’higiene i bon comportament més visibles i més explicites.
- augment del preu dels tiquets senzills, situant-lo amb una quantitat  semblant als pobles veïnats.
- manteniment dels preus de les targetes d’abonaments de temporada, amb exclusivitat per a les persones residents.
- instal·lació de més zones d’ombra.
- instal·lació de  bancs,  més taules i més cadires.

 

Imatge del Antic Convent dels Mínims

L’Antic Convent dels Mínims es un bé patrimonial catalogat dels més emblemàtics de Santa Maria del Camí. 
Per això mateix l’ajuntament hauria de ser molt més exigent amb els propietaris, a l’hora d’autoritzar determinades activitats, instal·lacions d’elements decoratius,  rètols i anuncis  que degraden  la  imatge i l’estètica d’aquest  Bé d’Interès Cultural.

*****************************************************************************************************

PLENARI 28 MAIG 2009 :

Apunts del plenari

El primer punt, va ser l’aprovació per unanimitat de les actes dels tres plenaris anteriors. 
El segon punt, aprovació dels pressuposts municipals 2009, EU-EV exposarem que tot i no haver-hi un desacord  important en la confecció dels pressuposts, si que hi ha diferències significatives a l’hora de situar prioritats i criteris d’inversions o les quanties de les diferents taxes i tarifes dels serveis municipals.  El PP i EU-EV ens vàrem abstenir de votar a favor dels pressuposts municipals i foren aprovats amb els vots favorables de GPSM, PSOE i UM.
El tercer punt, aprovació provisional del Catàleg de Bens Patrimonials del nucli urbà, amb l’abstenció del PP, fou aprovat amb tots els vots favorables de la resta de grups.
El quart punt, una proposta de sol·licitud a la Conselleria d’Interior del Govern Balear, per a la creació i posada en funcionament del Consell de Coordinació de les diferents Policies Locals dels municipis que integren la Mancomunitat del Raiguer.   Fou aprovada la proposta per unanimitat.
El quint punt, aprovació del nou Padró Municipal de Santa Maria del Camí, a dia 1 de gener de 2009 i amb un total de 5.992 habitants, fou aprovat amb resignació per unanimitat.
Era evident per les expressions de tots els presents a la Sala, que les dades no eren del gust de ningú.  Ja no hi ha cap dubte de que en poc temps, el nombre d’habitants de Santa Maria ha crescut massa.
El sisè punt, aprovació dels logotips de l’Escoleta Municipal i de les Cases dels Mestres.  La proposta era tancada, o si o no, i EU-EV no tinguérem l’oportunitat de triar entre diferents logotips o simplement aportar alguna idea per a la seva elaboració. La proposta fou aprovada per GPSM, PSOE i UM, el PP i EU-EV ens vàrem abstenir.
El setè punt, una moció del PP sobre el subministrament d’aigua municipal, que degut a la contaminació per nitrats de l’aigua de la xarxa municipal, proposava bonificacions i ajudes econòmiques per afrontar la compra necessària d’aigua potable.  Tot i que EU-EV som favorables a les bonificacions i a les ajudes, entenem que actualment en el nostre poble, les tarifes municipals d’aigua son en general injustes.  Es graven molt amb impostos els rebuts dels petits consumidors i no hi ha tarifes suficientment elevades per a dissuadir els consums excessius i abusius.  La proposta fou votada a favor per part del PP, en contra per GPSM, PSOE i UM i EU-EV ens vàrem abstenir.

PREGUNTES PEL PLENARI:

 

Precs i preguntes del Grup Municipal  Esquerra Unida - Els Verds a l’Ajuntament de Santa Maria del Camí,   Plenari  28 de maig de 2009

Constitució pendent de la Comissió del Patrimoni

En el plenari de novembre de 2005, es va decidir que la Comissió del Patrimoni de Santa Maria del Camí, es constituiria a cada inici de legislatura i amb presència de tots els Grups Municipals. 
Per que encara no s’ha constituït la Comissió del Patrimoni  tal com es va acordar en la sessió plenària de novembre de 2005 ?
Per que no es comuniquen i es passen els informes a tots els grups municipals, de les obres i actuacions que es realitzen en els bens patrimonials urbans catalogats, com es el cas de cas apotecari ?

Sopar per als col·laboradors de la fira

S’ha comentat pel poble, que la Sra. Batlessa va convidar a sopar aproximadament un centenar de persones,  que es desplaçaren en autocar a un altre municipi  i que totes les despeses corrien a càrrec de un empresari agraït per alguns favors o possibles negocis realitzats durant la fira.
Per ser  Mallorca  un dels llocs a on més sovint  surten casos a la llum de  suborns i comissions il·legals pagades per empresaris agraïts i cobrades per polítics i tècnics de diferents nivells, es necessari aclarir els fets.
Per a evitar suposicions i mals entesos, sol·licito:
Quin era l’objecte del sopar ?
Quanta gent hi va participar ?
Quin va ser el criteri de selecció dels convidats ?
Quin va ser el cost del desplaçament i del sopar ?
Qui  va pagar ?  

**********************************************************************************     

PLENARI 26 MARÇ 2009 :

Apunts del plenari

Els quatre primers punts tractaren sobre l’aprovació provisional del catàleg de bens patrimonials del nucli urbà de Santa Maria i la Resolució de les al·legacions presentades.
El consens amb el criteri dels informes dels tècnics per a estimar o desestimar les al·legacions fou quasi general.  Una de les poques desavinences sorgides i que no va generar debat, va ser la proposta de descatalogació de la creu dels “Caidos” a iniciativa d’Esquerra Unida-Els verds.  Tots els grups hi votaren a favor manco el PP que va abstenir-se.
El quint punt aprovat per unanimitat va ser una modificació del Reglament de Regim Interior de la Residència de Cas Metge Rei per adaptar-lo a la normativa del Govern Balear.
El sisè punt, adjudicació definitiva de les obres d’accés, embelliment i millora de l’accessibilitat a la nova escola, que va ser aprovada amb els vots favorables dels grups que componen l’equip de govern municipal, PSOE, GPSM i UM i l’abstenció de PP i EU-EV.
El setè punt, també aprovat unanimitat de tots els grups va ser una moció de batlia que proposava donar suport a un manifest en defensa dels grups de cultura popular de les Illes Balears amb ús de materials pirotècnics.
El vuitè punt, una moció del PP que proposava la instal·lació de banys públics a la Plaça Nova. No va prosperar per ser rebutjada per l’equip de govern municipal amb l’argument de que la instal·lació de banys a la Plaça Nova era una iniciativa de l’equip de govern municipal que ja estava projectada.  EU-EV hi votarem a favor per que no s’ha portat a plenari cap altre proposta de instal·lació de banys públics i desconeixem les iniciatives i projectes que l’equip de govern municipal porta endavant sense passar per el plenari.
El novè punt, una moció del PP que sol·licitava la transferència als ajuntaments de les competències de Joventut, cultura i esports, va ser rebutjada per l’equip de govern argumentant que no era el moment idoni per iniciar negociacions i que millor fer-ho en una altra situació més bona i juntament amb altres municipis per tenir més força i aconseguir una millor dotació econòmica. EU-EV hi votarem a favor per que volem que es traspassin el màxim de competències possibles i per que res ens ha de obligar a acceptar competències, si després de la negociació resulten mal dotades econòmicament.

*********************************************************************************

PLENARI 29 GENER 2009 :

Apunts del plenari

Sorprenentment alguna cosa ha canviat a l’ajuntament i s’ha pogut disposar de les actes dels plenaris anteriors juntament amb la convocatòria del plenari ordinari del mes de gener.  El plenari s’inicià com toca, amb l’aprovació de les actes anteriors, el plenari ordinari de 27 de novembre de 2008 i l’extraordinari de 12 de gener de 2009.
     El segon punt de l’ordre del dia, Modificació de l’ ”Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana”  no modifica gaire a l’anterior, es va centrar en algunes qüestions referides a la recollida selectiva que era precís aprovar. El text està bé,  però manté l’ambigüitat en els casos que s’incompleixi l’ordenança.  La convivència s’ha de defensar d’ofici per part de l’autoritat fent complir les normes. La tolerància de les autoritats amb els incompliments de normes, provoca rancúnia i enfrontaments entre veïnats. Talment com fins ara, l’ordenança deixa en tots els casos a criteri de la batlia la possibilitat de sancionar o no. 
L’ordenança fou aprovada amb els vuit vots de GPSM, PSOE, UM i cinc abstencions de PP i EU-EV.
El tercer punt, va ser l’aprovació definitiva per unanimitat del Reglament de la Residència de cas Metge Rei.
El quart i el quint punts, foren dues propostes molt semblants, una de l’equip de Govern i l’altra del PP, sol·licitant l’autorització i la creació d’un espai col·lectiu universitari a les Cases dels mestres.  Les acusacions d’oportunisme entre l’equip de govern i el PP varen generar una forta polèmica. Va ser aprovada la primera proposta de l’equip de Govern i rebutjada la del PP.
El sisè punt, fou una proposta del PP per a cobrir les pistes de bàsquet exteriors del camp d’esports.  L’equip de Govern va argumentar que la proposta del PP ja s’ha estudiat, que no la veuen viable per la dificultat tècnica i per el cost elevat que té.  Va ser rebutjada amb els vuit vots en contra del equip de govern.
En l’apartat de precs i preguntes, sorprenen algunes respostes que va donar la batlessa  a algunes preguntes formulades en el plenari anterior del mes de novembre de 2008.
Sobre dues denúncies per infraccions urbanístiques,  registrades per EU-EV el passat dia 5 d’agost i de les quals encara no hi ha resposta per escrit, digué que un dels edificis no obtindria la certificació de final d’obra si no es corregien les irregularitats denunciades, sobre la segona respongué que la normativa vigent es trobava superada per les noves formes de construcció i els nous materials que s’utilitzen i que el tècnic municipal no era partidari d’exigir el compliment de l’apartat d’aquesta normativa vigent, a la qual fa referència la denúncia de EU-EV. 
     Sobre el per què els abeuradors d’aigua dels parcs infantils, no havien funcionat durant tot l’any 2008, respongué que no sabia per que no havien funcionat,  però tenia constància de que ara funcionaven tots i que en aquell moment no tenien cap problema.  No m’ho vaig poder creure i així ho vaig fer saber.  La nova resposta fou la mateixa sense immutar-se, segura i convincent, la batlessa afirmà categòricament que tots els abeuradors d’aigua dels parcs infantils, ara funcionaven bé.   Acabat el plenari vaig poder comprovar que l’abeurador del parc infantil de la Plaça Nova continuava inutilitzat i a dia d’avui encara continua sense reparar.  Vull pensar que la batlessa no mentia i que com en altres ocasions estava mal informada, però per a donar aquestes respostes tan imprecises no cal que exigeixi formular les preguntes amb 48h d’antelació.     

*************************************************************************************

PLENARI EXTRAORDINARI 12 GENER 2009 :

Apunts del plenari

     La batlesa inicià la sessió justificant la urgència del plenari extraordinari.  El motiu, poder optar a les ajudes dels fons estatal d’inversió local, assegurant que si no es començaven les obres abans del 13 d’abril, es podriem perdre les ajudes.  Per unanimitat es va aprovar la urgència del plenari.
     Es presentaren dos projectes

************************************************************************************

PLENARI 27 NOVEMBRE 2008 :

Apunts del plenari

A la fi tornàrem a celebrar un plenari que començà amb l’aprovació de les actes dels plenaris anteriors. 
Varen ser un total de 7 les actes aprovades de una sola tacada (d’abril a octubre de 2008), totes amb els vots favorables de GPSM, UM, PSOE i PP i l’abstenció de EU-EV.
“Pla Municipal drogodependències” aprovat per unanimitat, després de una resumida i ben elaborada exposició del Pla, realitzada per un dels membres de l’equip redactor.
Aplicació del Conveni Col·lectiu de l’ajuntament, al personal de la Residència de cas Metge Rei.   Aprovat amb els vots de GPSM, UM, PSOE, PP i l’abstenció de EU-EV. 
L’any 2007, ja disposàvem d’aquest Conveni i s’ha aplicat durant l’any 2008 a la resta del personal laboral de l’ajuntament.  El Conveni, es del gust de l’equip de govern i també del personal de la Residència de cas Metge Rei.  Resulta mal d’entendre el retard en l’aplicació del conveni i sembla una burla que no s’hagi aplicat a partir del gener de 2008.  No podem estar d’acord amb la dilatació del procés de negociació del Conveni que ha fet l’equip de govern.
Oferta a la Conselleria d’Educació de la resta de la parcel·la a on actualment s’hi construeix la nova escola, per a que s’hi construeixi un institut. S’aprova per unanimitat.  EU-EV votem a favor de l’oferta, no per que haguem canviat d’opinió i ara ens agradi l’emplaçament escollit per a edificar la nova escola i el futur institut, si no per que a pesar nostre, la majoria municipal va decidir crear allà la futura zona escolar i per que el futur institut de Santa Maria es molt necessari i ja s’hauria d’estar construint.
Pujada de les taxes de les prestacions de la Residència de Cas Metge Rei.  EU-EV hi votem a favor per que entenem que necessàriament s’han de adaptar els preus de la Residència a la pujada anual de les despeses. 
Reglament intern de la Residència de cas Metge Rei. Hi votem a favor per que era evident que mancaven normes explicites de funcionament de la residència.  Creiem que amb el nou reglament es facilitaran les relacions entre les persones internes, les visites i el personal que hi treballa.
Moció de batlia per adherir a Santa Maria del Camí, a la Xarxa Balear de Pobles pel clima. Es una bona declaració de intencions i no la podem rebutjar. Queda per veure fins a quin punt s’implicarà l’equip de govern i quines mesures pràctiques s’adoptaran a Santa Maria per a que la adhesió no quedi en una  simple declaració d’intencions.
Moció de Batlia per adherir a Santa Maria del Camí a la Campanya “un mes dedicat als drets humans”.  Es una bona iniciativa sumar-se a la campanya, però sembla que queda un poquet pobre si l’ajuntament no aconsegueix fer arribar la campanya a la resta de entitats del poble. 
Moció del PP per a que Santa Maria del camí disposi de la figura del Policia Tutor.  Sembla que la idea pot ser bona en unes altres circumstancies, de moment sols el grup municipal del PP ho veu necessari i vota a favor de la proposta.
Moció del PP sobre l’Escola Graduada. Es una qüestió que el PP ha plantejat en altres ocasions i cap altra Grup Municipal l’ha recolzada.  Proposen que l’ajuntament assumeixi el compromís de crear un Casal d’Entitats Ciutadanes a l’Escola Graduada en el moment que la Conselleria de Educació desafecti l’edifici.  No sembla que això hagi de passar en els propers anys, però si passa, en ésser el moment, l’ajuntament ja decidirà el que trobi més convenient.
Moció EU-EV sobre trànsit motoritzat. Com en altres ocasions intentarem que s’aprovessin algunes propostes per a pacificar el trànsit motoritzat i afavorir la mobilitat dels vianants dins el casc urbà,  però totes les propostes foren rebutjades per l’equip de govern.  Tal  com era d’esperar la batlessa va declinar la responsabilitat, afirmant  que totes les actuacions realitzades en qüestió de trànsit, s’han fet previ informe favorable i criteri de la policia municipal.   Es evident que per a l’equip de govern, la reordenació del trànsit a Santa Maria es un tema prou delicat i que la participació de l’oposició, també en aquesta qüestió les resulta molt incomoda.
Moció EU-EV sobre precs i preguntes en els plenaris.
Portàvem ja quasi un any sense que la batlessa admetés que en l’apartat de precs i preguntes, els regidors i regidores les poguéssim formular oralment, si no s’havien registrat amb 48 hores d’antelació.  Per això presentarem la proposta amb la intenció de fer constar en acte la negativa de la batlessa a admetre preguntes orals dels regidors sense prèvia presentació en el registre municipal.   La cosa no ens va sortir be del tot, però hem millorat una mica la situació.  Ara ja podem tornar a fer preguntes oralment com abans, sense haver-les de registrar amb 48 hores d’antelació, però deixà ben clar la Batlessa, que si no passem per l’embut del registre, tal com permet la llei, les preguntes no seran contestades fins el proper plenari.
En l’apartat de precs i preguntes, per primera vegada en lo que portem d’any, la batlessa va permetre preguntes orals, sense haver-les registrat abans. 

************************************************

MOCIÓ:

El grup municipal Esquerra Unida - Els Verds,  a l’Ajuntament de Santa Maria del Camí presenta per a sotmetre a la consideració del proper Ple Municipal,  la següent Proposició relativa a:    Pacificació del Trànsit Motoritzat

 

            Molta gent del poble comenta i manifesta les incomoditats i la inseguretat per a desplaçar-se  a peu o en bicicleta per dins el casc urbà, el govern  municipal ha de compartir aquesta preocupació, ja que  i així ens trobem amb situacions que fa molt  temps que  s’haurien d’haver resolt.

            Algunes situacions son urgents, senzilles de resoldre i no impliquen grans despeses econòmiques, per això,  instem al ple de la corporació municipal  a manifestar-se  i  aprovar la següent:

 

PROPOSTA D’ACORD

1.  Plaça Nova,   els 5 vials existents han de ser de un sol sentit de circulació.

2. Carrer Santa Margalida,  ha de tenir un sol sentit de circulació i davant l’Escoleta Municipal hi ha d’haver un pas de vianants elevat.

3. Carrer Miquel Dolç, (tot el carrer) ha de tenir un sol sentit de circulació.

4. Carrer Antoni Gelabert, (davant sa Sínia) ha de tenir un sol sentit de circulació.

5. Carrer Bernat de Santa Eugènia,  els passos de vianants situats a l’endret dels carrers Ramon Llull i Rosari, han de ser elevats i s’han de senyalitzar correctament.

*****************************************

MOCIÓ:

El grup municipal Esquerra Unida - Els Verds,  a l’Ajuntament de Santa Maria del Camí presenta per a sotmetre a la consideració del proper Ple Municipal,  la següent Proposició relativa a:    Llei  20/2006, de 15 de desembre.

La llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears,  publicada en el BOIB Núm. 186  de 27-12-06,  article 95,  a l’apartat de precs i preguntes diu:

1. Els membres de les corporacions poden formular en els plens ordinaris, oralment o per escrit, precs i preguntes.

2. A l’ordre del dia de les sessions esmentades s’ha de reservar un temps per formular  preguntes. Les preguntes formulades oralment en el transcurs d’una sessió han de ser contestades en la sessió següent, llevat que la persona interpel·lada doni una resposta immediata.

3. Si la pregunta es formula per escrit quaranta-vuit hores abans, com a mínim, de l’inici de la sessió, s’ha de contestar en el transcurs d’aquesta sessió, llevat que la persona a la qual es destina la pregunta sol·liciti que s’ajorni per a la sessió següent.

4. També poden formular-se preguntes que s’hagin de contestar per escrit.  En aquest cas, han de ser contestades en el termini màxim d’un mes i posteriorment se n’haurà de retre compte al ple en la primera sessió que es faci.

Proposta d’acord

D’acord amb la llei 20/2006, de 15 de desembre, el ple de la corporació municipal acorda:

1. En el transcurs dels plens ordinaris, tots els regidors i regidores podran formular els  precs i preguntes que considerin oportuns, oralment o per escrit.

2. Les preguntes no registrades quaranta-vuit hores  abans,  podran ésser contestades a la mateixa sessió o a la següent.

********************************************

PREGUNTES PEL PLENARI:

 

Precs i preguntes del Grup Municipal  Esquerra Unida - Els Verds a l’Ajuntament de Santa Maria del Camí,   Plenari  novembre  2008

 

Resposta pendent

El passat 5 d’agost de 2008, per part d’Esquerra Unida – Els Verds, varen ésser registrades dues denúncies per infraccions urbanístiques dins del casc urbà, una entre el C/ Lluc Mesquida , 38 i  C/ Arquitecte Forteza,11  i l’altra a la cantonada de C/ Batle Simonet, 6 i Plaça Nova.
         No hem obtingut cap resposta i desconeixem si per part de l’equip de govern hi ha la intenció de permetre les infraccions o no.
Sol·licitem una resposta per escrit, el més aviat possible.

 

Taxes bonificades per a els productors locals

         En el plenari del mes de gener passat,  l’Equip de Govern va presentar  una esmena a la totalitat a una proposta de Esquerra Unida – Els verds,  per la qual s’aprovaven  ajudes econòmiques a tots els productors locals que s’ajustessin als criteris de producció ecològica.   S’ha determinat ja quants de productors hi ha i quina ajuda econòmica han de percebre ?
 

 

Parcs infantils

 

         Per que d’abans de l’estiu ençà,  no es realitza el manteniment necessari dels abeuradors  d’aigua dels parcs infantils  ?
         Per que no s’obstaculitza l’entrada de cans als parcs infantils ?
Per que no es senyalitzen en els parcs infantils,  les prohibicions d’entrar-hi cans, de fumar  i  de beure alcohol ?

 

Normes Subsidiàries

Que manca per a que s’aprovin definitivament les Normes Subsidiàries ?

 

Accessos a la futura escola pública

         Disposa ja l’equip de govern del projecte d’accessos a per a vianants a la futura escola ?

 

Fosses sèptiques

Ja te pensada alguna actuació l’Equip de Govern, per a que tots els comerços i domicilis particulars de dins el casc urbà que no estan connectats a la xarxa d’aigües brutes s’hi connectin ?

 

 

 

 

********************************************************

PLENARI 25 SETEMBRE 2008 :

 

Apunts del plenari

 

Abans d’iniciar el plenari, a proposta de la Batlessa es va realitzar un minut de silenci, amb senyal de repulsa pels darrers atemptats  d’ETA.
Com en altres ocasions, la batlessa inicià la sessió sense que els regidors disposéssim de les actes dels plenaris anteriors i per tant sense poder fer la pertinent aprovació de les mateixes.
Esquerra Unida – Els Verds manifestarem una altra vegada més la nostra queixa i tornarem a insistir en que s’adoptin les mesures necessàries  per que a cada sessió plenària (sols en celebrem una cada dos mesos) els regidors puguem disposar de l’acta anterior.
El primer punt de l’ordre del dia, va ser  l’aprovació del Pla d’Obres i Serveis 2009,  un projecte de Tanatori nou en el cementiri, amb més serveis, més espai i capacitat per a dos túmuls.  La subvenció prevista del Consell Insular, es de 518.019 euros, el 80% del pressupost total que puja a 647.524 euros.   Es va aprovar amb els vots a favor dels grups de l’equip de govern GPSM, PSOE i UM, i les abstencions de PP i EU-EV.
El segon punt, aprovació de l’Ordenança Municipal de regulació de l’ús de la xarxa de clavegueram i abocaments d’aigües residuals, també es va aprovar amb els vots dels grups de l’equip de govern i l’abstenció de PP i EU-EV. 
L’anterior ordenança municipal, obligava a tots els negocis i a tots els habitatges del casc urbà a connectar-se a la xarxa de clavegueram i molts d’ells encara no s’hi han connectat.
Es evident que no sols es tracte de posar més normes, si no que cal fer complir les que ja hi ha. 
A EU-EV no ens queda gens clar com pensa l’equip de govern fer complir la nova ordenança,   ni tant sols s’ha previst un termini o una moratòria per a persuadir o animar als negocis i habitatges no connectats, per a que es connectin  a la xarxa abans de una data determinada.
Be està la nova ordenança i així ho expressàrem en el plenari, el que no queda clar es la voluntat i la capacitat de fer-la complir.
El tercer punt, una moció del PP sobre finançament local i no disminució dels ingressos dels ajuntaments per les transferències de l’estat   en els pressuposts del 2009.
El regidor d’Hisenda va presentar una esmena a la totalitat de la moció del PP que millorava el contingut de la moció del PP i va ser aprovada per unanimitat de tots els grups.
En l’apartat de precs i preguntes, es varen respondre les preguntes formulades per EU-EV a la sessió plenària del mes de juliol. 
Sobre les mancances i desperfectes dels parcs infantils, (que a finals del mes de setembre es troben igual que a principis d’estiu), la batlessa respongué que considera que hi ha una feina constant per a la millora i la neteja dels parcs infantils i els resultats els anirem veient a poc a poc.
Sobre mesures per a reduir el nombre de fumadors existents en el camp municipal d’esports, respongué el regidor d’esports dient que l’equip de govern comparteix l’objectiu i que hi s’avança en aquest sentit.
Sobre el pla municipal de drogodependències, la regidora d’acció social va respondre que ja està molt avançat i que espera disposar d’ell i poder presentar-lo aviat.
Sobre els nous passos de vianants adoquinats de la plaça dels Hostals que ja presenten desperfectes, la batlessa va respondre que l’ajuntament encara no ha recepcionat les obres i que per tant de moment no hi poden actuar.

 


 ********************************************

PREGUNTES PEL PLENARI:

Precs i preguntes del Grup Municipal  Esquerra Unida - Els Verds Ajuntament de Santa Maria del Camí,  Plenari  25  setembre  2008

 

Trànsit

Per que a la Plaça Nova, de forma absolutament  innecessària es mantenen els dos sentits de circulació a cada un dels cinc vials existents ?
Per què no es modera la velocitat del trànsit motoritzat a dins el poble ?
Per que no es  milloren  les  indicacions i la elevació dels passos de vianants de la plaça dels Hostals  ?
Per que a diari es poden veure vehicles aparcats incorrectament a determinats indrets del casc urbà i no es sancionen ?
Per que es mantenen  els dos sentits de circulació i no hi ha cap pas de vianants elevat davant la escoleta municipal ?
Per que a l’avinguda Jaume III,  no hi ha cap pas de vianants ?

 

Setmana europea de la mobilitat sostenible

Per que no es va aprofitar el dia europeu sense cotxes per a experimentar tal com ho feren altres ajuntaments i no es va adoptar cap mesura,  que realment dissuadís el trànsit de vehicles motoritzats i afavorís el trànsit de bicicletes i vianants per dins el poble ?

Mercat municipal

 

Per que hi ha venedors que essent pagesos,  que únicament porten per a vendre productes agrícoles de producció pròpia,  que es mantenen fidels cada diumenge des de fa més de vint anys  (com es el cas de Miquel Arbona  -  de cas Patró - de Montuïri ),  s’han de veure sovint  desplaçats per revenedors o altres venedors ocasionals ?
Per que continua havent-t’hi tants de venedors que no exposen els preus dels seus productes ?      
Per que no es controla la presència de cans a les zones de venda d’aliments ?

 

 

 

 

 

 

********************************************************

PLENARI 31 JULIOL 2008 :

Apunts del plenari municipal de l’Ajuntament de
Santa Maria del Camí,  dijous 31 juliol 2008

Com tantes altres vegades l’inici del plenari es fa sense l’aprovació de les actes anteriors per que encara no estan redactades. EU-EV demanem que consti en acta la nostra protesta.  La batlessa, com era d’esperar, excusa la manca de les actes dels plenaris anteriors, argumentant que en els darrers mesos s’ha tingut gran quantitat de feina a l’ajuntament.  Excuses que EU-EV no compartim.
De l’ordre del dia destaquen els punts 1, 2 i 6 que podem resumir en un de sol referit a l’adquisició de ca s’apotecari per a fer-hi un ecomuseu, la sol·licitud d’ajuda a la Conselleria d’indústria, l’inici de l’expedient d’adquisició de l’immoble i l’aprovació de la modificació de crèdits del pressupost amb càrrec al romanent de tresoreria de l’any 2007.  Totes aquestes qüestions foren aprovades amb els vots favorables de PSOE,UM i GPSM, i l’abstenció de PP i EU-EV.
El punt 3, subsanació deficiències de les Normes Subsidiàries, per requeriment del Consell de Mallorca en data del mes d’abril del 2007, també fou aprovat amb els vots favorables de l’equip de govern municipal, PSOE, UM i GPSM, i l’abstenció de PP i EU-EV.  Les Normes Subsidiàries que s’estan tramitant son massa permissives, no ens agraden, permeten un desenvolupament del poble excessiu, no serveixen per crear un poble sostenible i agradable per viure i malgrat s’han de subsanar les deficiències que sens reclamen per part del Consell de Mallorca, es mal d’entendre que hagin de passar més de quinze mesos per a que l’Ajuntament de Santa Maria del Camí pugui aportar la informació requerida sobre unes Normes Subsidiàries que ja porten més de deu anys de retràs.     
El punt 4, resolució del contracte per a la realització de la reforma del carrer església i una part de la plaça dels “caidos” era inevitable per la manca d’activitat de l’empresa,  però EU-EV ens vàrem abstenir per que no estem d’acord amb el projecte que es pretén portar endavant i tornarà a sortir tal qual a concurs per a que ho realitzi una altra empresa.
El punt 5, ampliació del termini d’al·legacions al Catàleg de Bens Patrimonials fins el 30 de setembre, va ser aprovat per tots els grups municipals.  Es evident que manquen aportacions i es requereix més temps per a que el catàleg estigui ben fet.  Llàstima que l’equip de Govern Municipal es mantingui amb tanta tossuderia i no vulgui aprofitar el temps per a constituir la nova Comissió del Patrimoni amb els criteris acordats pel plenari del mes de novembre de 2005.   Podríem disposar de l’aportació i assessorament de gent qualificada i representativa de les diferents sensibilitats municipals i no haver de dependre dels criteris de una Comissió que porta més de deu anys sense renovació i fora del seu termini de vigència.
     El punt 7, moció de EU-EV per a rebutjar la Directiva Comunitària que autoritza als estats a permetre acords individuals (empresa/treballador) per allargar les jornades setmanals de treball fins a les 60 hores.  S’aprova la moció per unanimitat de tots els grups municipals i l’ajuntament instarà al Parlament Europeu per a que rebutgi aquesta Directiva Comunitària.       
     El punt 8, fora de l’ordre del dia, tarifes de consum d’aigua, una altra moció de EU-EV que per votació s’accepta que pugui ésser discutida com a moció d’urgència, ja que fou registrada el 24 de maig i no sabem perquè no s’havia inclosa en l’ordre del dia.
El motiu de la moció no es altre que canviar un sistema injust de tarifes, actualment els consumidors responsables subvencionen els grans consumidors d’aigua municipal de Santa Maria del Camí i no hi ha un sistema d’incentius per afavorir l’estalvi ni de penalització per a reduir l’abús.
La tarifa progressiva aplicada als domicilis amb una sola persona empadronada, es la mateixa que s’aplica als domicilis on hi viuen famílies nombroses.
Un consumidor petit de 10m3 d’aigua paga cada m3 a 1’85 euros i un consumidor de 40m3 d’aigua  paga cada m3  a 1’02 euros.
La tarifa més elevada per a els grans consumidors d’aigua municipal, es de 2’91 euros per cada m3, bastant més barat que comprar-la a un distribuïdor d’aigua potable a domicili.
Cap Grup Municipal va discutir aquesta situació injusta de les tarifes d’aigua que aplica l’ajuntament, però amb l’excusa que no s’aportava un estudi econòmic i que el Govern Balear està preparant una proposta sobre la qüestió de les tarifes progressives, la moció va ser rebutjada per la resta dels grups municipals PSOE,UM,PP i GPSM.  EU-EV ens quedarem sols defensant la proposta presentada.

 

******************************************

PLENARI 13 JUNY 2008 :

Apunts del Plenari Extraordinari de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí, divendres 13 de juny de 2008.

El plenari es va convocar  el dijous dia 12 de juny, per a celebrar-lo d’urgència el divendres a les 14’30h.  El motiu, incloure i protegir tres edificis amenaçats per una possible sol·licitud de llicència d’obra de demolició.
Més allà de si s’han de protegir aquests tres edificis el que queda clar es que la feina d’elaboració del Catàleg de Bens patrimonials de Santa Maria del Camí, no s’ha fet amb la tranquil·litat i el rigor que la qüestió requereix. Podem estar ben segurs que resten més elements pendents de inclusió en el Catàleg.
     La Comissió del Patrimoni Històric - Artístic   de Santa Maria del Camí, encara no s’ha reunit per a tractar la qüestió i per tant no disposem de cap informe de persones del poble qualificades que ens aportin el seu criteri sobre el Catàleg i els bens que cal protegir.
EU-EV,  vàrem recordar a la batlessa l’incompliment de l’acord plenari de novembre de 2005, per el qual la composició de la Comissió del Patrimoni s’ha de renovar a l’inici de cada legislatura i encara esperem.  Va respondre dient que l’ajuntament no disposa de personal ni de capacitat de feina suficients com per a poder procedir a realitzar tots els tràmits necessaris per a la seva renovació.  
     El reglament vigent de les Normes Subsidiàries de l’any 1988 (text refós de l’any 1996), especifica que la Comissió  s’ha de constituir per períodes de 4 anys de vigència i actualment portem més de 12 anys sense renovar-la .
     Els regidors sense ser tècnics en la matèria, hem de decidir sobre quins elements cal protegir i per això Esquerra Unida - Els Verds, proposarem constituir la nova Comissió del Patrimoni i donar-hi entrada de un membre de cada Grup Municipal.  L’equip de govern tenia una bona ocasió per a demostrar que volen fer una bona feina i que volen donar participació, però la resposta de la batlessa va ser clara, va dir que no, que es passarà el disquet a les persones que conformen l’actual Comissió (ja fora del termini de vigència des de fa més de 10 anys) i que espera que l’oposició participem fent al·legacions per a millorar el catàleg.
     Passada a votació la proposta del equip de govern, es va aprovar amb els vots dels grups PSOE, UM, GPSM i l’abstenció de PP i EU-EV.

 

**************************************

PLENARI 29 MAIG 2008 :

Apunts plenari ordinari de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí,      29 de maig de 2008

La sessió va començar com tantes altres vegades, sense aprovar les actes dels anteriors plenaris, ja van tres plenaris des de gener i no tenim les actes anteriors per poder-les aprovar. 
El Grup municipal EU-EV tornàrem a fer constar la nostra queixa pel fet.
    El primer punt del ordre del dia va ser aprovar definitivament el Reglament del Servei Municipal de Subministrament d’aigua potable.  El nostre grup ens vàrem abstenir per que l’ajuntament continua aplicant unes tarifes al subministrament d’aigua que no beneficien als consumidors responsables que realitzen un consum baix o moderat d’aigua i per que es desconsidera la condició dels domicilis habitats per molta gent que abonen les mateixes tarifes progressives que els habitatges amb una sola persona.
    El segon i el tercer punts, varen ser per a modificar les taxes de retirada de vehicles i de recollida i captura d’animals, que a partir d’ara seran 90 euros els cotxes, 20 euros les motos i 83 euros els animals.
El quart punt, era l’aprovació del nou padró d’habitants:  5.672 habitants a data de 1 de gener de 2008, segons l’Institut Nacional d’estadística.
    El quint punt era una proposta presentada fa un mes aproximadament per part del PP, sobre la llei de dependència, però que el pas del temps l’havia deixada sense sentit. Ells mateixos s’abstingueren i l’equip de govern hi va votar en contra.
L’apartat de precs i preguntes, gràcies a la participació del públic va ser el més animat del plenari.
Una intervenció sobre el nou Catàleg de Bens Patrimonials de Santa Maria del Camí, va donar peu a parlar de la manca de renovació de la Comissió del Patrimoni Històric - Artístic de Santa Maria del Camí.
En el text refós de l’any 1996, de les Normes Subsidiàries de l’any 1988, podem llegir en el Reglament de la Comissió del Patrimoni que aquesta es constitueix cada quatre anys i en les actes del plenari ordinari de novembre de 2005 podem llegir que el nou reglament contempla que a cada inici de legislatura es constituirà la nova Comissió del Patrimoni amb participació de un regidor de cada Grup Municipal.
La batlessa ens va sorprendre defensant que no es tractava de un incompliment d’acord plenari, que simplement era una feina no feta.
Sobre la circulació del trànsit motoritzat i la inseguretat dels vianants a determinats indrets del poble, vàrem poder tornar a sentir que totes les actuacions que s’han fet, obeeixen a criteris dels tècnics o de la policia o son peticions dels comerciants i que per tant la culpa no es del equip de govern.
Sobre el tram sense acera que hi ha davant la Sínia, un pas estret i perillós, utilitzat per molta de gent que va a peu, resulta que no te acera per que els comerciants dels Hostals volen que es mantinguin els dos sentits de circulació i el Consell no admet els dos sentits de circulació si s’estreny el pas de vehicles per fer l’acera.
En conseqüència la batlessa diu que l’acera no es pot fer, però que en el seu entendre ningú té la culpa. 

*******************************

PLENARI 19 MAIG 2008 :

Apunts del plenari extraordinari a l’ajuntament de Santa Maria del Camí,  de 19 de maig de 2008

   
Convocats d’urgència el divendres 16 de maig horabaixa per a aprovar un catàleg de bens patrimonials, rebut el dia abans amb un disquet, amb més de 1000 pagines i prop de 500 fixes que pràcticament no vàrem poder ni mirar, es va aprovar la urgència de la sessió amb els vots favorables de l’equip de govern.
El catàleg, d’entrada sembla fet amb presses, es parteix de la feina feta a l’anterior catàleg que hi ha inclòs a les Normes Subsidiàries de l’any 88 i s’hi han afegit els elements que l’empresa contractada ha considerat oportú.
    El catàleg no ve acompanyat de memòria justificativa ni explicativa i els criteris que s’han utilitzat per incorporar-hi o no bens patrimonials, les desconeixem.
    Les fixes de molts dels elements que s’han catalogat no disposen de la informació necessària, es de suposar que per les presses l’equip redactor no la va poder cercar i no l’hi va poder incorporar.
    A una bona part de les noves proteccions curiosament es posa que es desconeixen els titulars dels bens i en alguns d’aquests casos el titular es el propi ajuntament.
    No s’ha informat als propietaris de tot el que significa la inclusió en el catàleg i la protecció de la seva casa.
    No hi ha cap informe de la Comissió del Patrimoni de Santa Maria que acompanyi el catàleg ni tampoc s’ha consultat als seus membres.
    No podem admetre la protecció de la creu dels “caidos” per que no es una qüestió artística, cultural o històrica, es simplement una decisió política de l’equip de govern municipal.  I ara volen blindar l’acord introduint-la dins el catàleg de bens patrimonials.   La creu dels “caidos”, diguin el que diguin els seus defensors, es una befa i una ofensa a tots els demòcrates empresonats, torturats, exiliats o assassinats durant una guerra provocada pel mal perdre de la dreta Franquista i no es admissible la seva conservació.
    Del antic Convent dels Mínims, es descriu el claustre amb l’empedrat i la pica amb assortidor d’aigua, com si de bens patrimonials a protegir es tractés.  No podem admetre de cap manera que unes obres recents i polèmiques, que en el seu moment ja vàrem qüestionar, per molt que agradin a l’equip de govern, ara es vegin protegides i catalogades com a BIC (Be d’Interès Cultural).  
unes obres recents i polèmiques,
    Hi ha alguns elements que evidentment no s’haurien d’haver inclòs en el catàleg, però també n’hi ha que hi haurien d’ésser i no hi son.
    Per sort hi haurà un termini de dos mesos d’exposició pública a partir de la publicació en el BOIB, per a que es puguin presentar al·legacions i algunes qüestions que a l’equip de govern l’hi semblin d’interès,  seran corregides.
    El catàleg va ser aprovat inicialment per l’equip de govern, GSM, UM i PSOE, l’abstenció del PP i el vot en contra de Esquerra Unida-Els Verds.
    Les intervencions de les persones del públic, una vegada acabat el plenari varen ser molt interessants i descriptives de la transformació desbocada que pateix l’urbanisme a Santa Maria.

***************************************************

PLENARI 10 ABRIL 2008 :

Apunts del plenari ordinari de l’ajuntament de Santa Maria del Camí,  10 d’abril de 2008

    Les il·lusions que alguna gent s’havia fet de que amb l’entrada de PSOE i UM a l’equip de govern de Santa Maria, s’iniciaria una etapa de més pluralitat, més diàleg i més participació,  s’han esvaït.
    A la negativa de la batlessa a permetre que un regidor pugui fer precs i preguntes en l’apartat de l’ordre del dia de precs i preguntes, amb l’excusa de que la normativa no diu explícitament que es puguin formular lliurament, ara s’hi afegeix un altre impediment.
A la sessió plenària de 10 d’abril de 2008, ja no es permet que un regidor pugui fer precs i preguntes, una vegada acabada la sessió plenària, ni com a ciutadà assegut entre el públic,  ni tampoc des de el seu seient com a regidor.
    Mai en la història de Santa Maria del Camí, s’havia impedit a un regidor, poder fer totes les preguntes que consideres pertinents en un ple ordinari.
    La inseguretat, la por al ridícul o el mal assessorament podrien ser la causa d’aquesta rigidesa, però això no és excusa per a mantenir una actitud tan poc democràtica com la de no permetre fer precs i preguntes a un regidor de la oposició, tal com pot fer qualsevol persona que acudeixi a un plenari municipal i més tenint en compte que l’equip de govern no porta gaire qüestions per a discutir en els plenaris.
Ni per principis, ni per dignitat podem admetre rebaixes a la participació democràtica.  EU-EV som una opció política minoritària, però el nostre deure, ben igual que el de totes les altres opcions, es participar i representar lo millor que sapiguem a les persones que dipositaren la seva confiança en nosaltres el dia de les eleccions.
Per tant, continuarem fent feina com sempre, malgrat la batllessa i el seu equip.     

Guillem Ramis
Regidor de EU-EV de Santa Maria del Camí

 

Plenari de l'ajuntament de Santa Maria del Camí,  dijous 10 d'abril de
2008,  21h.

 
  Ordre del dia:
  >  1.- aprovació de actes de:   22-11-2007,  10-12-2007, 31-01-2008 i 12-02-2008
  >  2.- pressupost 2008
  >  3.- modificació ordenança fiscal bens inmobles
  >  4.- modificació reglament subministrament aigua
  >  5.- conveni factoria de sò, factoria de músics
  >  6.- proposta GSM, adhesió commemoració  800 aniversari naixement Jaume
  >  7.- proposta EU-EV, Camp de golf Son Bosc (*)
  >  8.- precs i preguntes.

*Adjuntam la moció contra la construcció del camp de golf a l'area de Son Bosc de Muro,  que serà discutida en el plenari.
 
MOCIO:

El grup municipal Esquerra Unida - Els Verds,  a l’Ajuntament de Santa Maria del Camí presenta per a sotmetre a la consideració del proper Ple Municipal la següent Moció relativa a:  Construcció de un camp de Golf a l’àrea de Son Bosc, Muro.  

 

Exposició de motius 

A Balears hem sobrepassat els límits de la sostenibilitat,  abusant entre d’altres del consum de territori i del consum d’aigua.  
El model de desenvolupament que s’ha impulsat des de les diferents institucions estatals, autonòmiques i municipals, ha fomentat  l’abús sobre els nostres recursos naturals per a millorar l’economia de determinats sectors,  desconsiderant les necessitats medi ambientals i els interessos de les generacions  futures.
Son Bosc es una zona vital per a la conservació de determinades espècies d’ocells com l’abellerol i el falcó marí i també s’hi troba la població d’orquídies de prat més important d’europa.
No podem ser còmplices de la inconsciència i de la continua destrucció de territori, mirant cap a un altre costat  i derivant la responsabilitat en altres
Cal implicar-nos com a institució i fer costat a les veus que reclamen respecte per la natura, solidaritat amb les generacions futures i més protecció dels espais naturals que encara ens queden a les Illes

Per tot això el Grup Municipal d’Esquerra Unida – Els Verds,  proposa al Ple de la Corporació Municipal de Santa Maria del Camí, l’aprovació del següent acord:

 

Proposta d’acord

El Ple de la Corporació Municipal de Santa Maria del Camí acorda:

- Sol·licitar al Consell de Mallorca,   l’anul·lació de la llicència d’obres de construcció d’un Camp de Golf a l’àrea de Son Bosc, Muro.

- Sol·licitar a la Conselleria de Medi Ambient,  incloure l’àrea de Son
Bosc dins del Parc Natural de S’Albufera de Mallorca.

 

Guillem Ramis i Canyelles
Regidor del grup municipal eu-ev
Santa Maria del Camí, març  de 2008

 

***********************************************

PLENARI 31 de gener de 2008
 
A l’ordre del dia sols hi havia dues propostes i les dues foren rebutjades.  Una del PP que proposava la creació d’un aparcament soterrat a la Plaça Nova i una altra de Esquerra Unida - Els Verds,  que pretenia que s’aprovessin  unes taxes bonificades per a els pagesos que encara acudeixen a vendre els seus productes en el mercat .

La Proposta del PP va obtenir 4 vots a favor  i  9 vots en contra de la resta de grups.

La proposta de EU-EV va ser rebutjada amb una esmena a la totalitat,  presentada per l’equip de Govern en el  moment de la discussió.    L’esmena a la totalitat de la proposta de EU-EV  va obtenir els 8 vots de GPSM, PSOE i UM,  4 abstencions del PP i 1 vot en contra de EU-EV.

El rebuig a la proposta es va fonamentar amb l’excusa que la Llei de Hisendes Locals no preveu la possibilitat de fer bonificacions com les proposades per EU-EV, diuen que podria donar lloc a possibles queixes i demandes dels altres venedors per greuge comparatiu. 
Al mateix temps afirmen que també volen defensar la pagesia però opten per l’auto censura i així ens impedeixen poder conèixer quines persones i quins organismes  estarien en contra i decidits a impugnar l’acord del plenari de l’ajuntament.
Crec que realment hagués estat bo i que donaria molt que xerrar que alguna institució política superior o algun jutge entressin a fer el paper brut d’enfrontar-se a una decisió municipal de tan poca repercussió econòmica i que tan sols pretén bonificar a un sector de la població molt desfavorit,  com es el cas dels pagesos d’un mercat municipal.

En el seu lloc la esmena a la totalitat aprovada, opta per el sistema de subvencions a totes les empreses de Santa Maria del Camí que tinguin els tres caràcters assenyalats a la proposta de EU-EV.  Ésser productes locals, ser ecològics i estar fets amb els criteris de dignitat del Comerç Just.

En l’apartat de precs i preguntes la nota curiosa va ser que la Batlessa va recordar que havia comunicat telefònicament als grups municipals de PP i EU-EV que no es podrien fer precs i preguntes si abans no s’havien registrat per escrit i amb una antelació de 48 hores.

Com era d’esperar de part del grup municipal EU-EV es va actuar tal com pareixia correcte i que fa comptes seguir fent.  Es varen lliurar els precs i preguntes per escrit en el transcurs del mateix plenari així com sempre s’ha fet i la batlessa amb la seva lògica de com s’han de fer les coses, sols va permetre realitzar les preguntes una vegada aixecada la sessió.   EU-EV  després de lliurar l’escrit amb totes les preguntes a la secretària municipal, va abandonar la cadira de regidor i va realitzar les preguntes d’entre el públic, en el torn obert de paraules.
Desprès de quasi 30 anys d’ajuntaments democràtics, ara no es l’hora ni el moment d’admetre rebaixes a la participació,  de dificultar els debats o  les critiques.

*************************************

PLENARI

ordinari de 22 de novembre de 2007

De les dues propostes presentades per EU-EV en el plenari, res a dir que ens hagi de sorprendre. Continuem com sempre a la Casa de la Vila sense trobar el recolzament suficient de cap altre grup municipal a les propostes que a nosaltres ens semblen lògiques i de sentit comú.
Es molta la gent que en parla, Santa Maria ha canviat de fisonomia i segueix canviant a marxes forçades degut a les grans obres que s’hi realitzen, especialment en molts de carrers estrets a on l’altura i envergadura dels blocs de pisos no son raonables, son exageradament alts, no respecten l’estètica dels carrers, ni la tipologia de construcció tradicional.
En aquest sentit, anava la primera de les dues propostes que presentarem EU-EV, “Modificacions Puntuals de les Normes Subsidiàries (NN.SS.)”, preteníem de ser aprovada parcial o totalment, corregir algunes de les males  actuacions habituals de les grans obres que ens estan desfigurant el poble i l’entorn urbà de qualitat que hem heretat.
     La Moció, Proposava limitar l’altura màxima edificable a l’amplària dels carrers, permetre l’edificació d’habitatges petits a dins del casc urbà i per això la necessitat de suspendre la limitació de un habitatge per cada 100m2 de solar,(responent així a una demanda cada cop més important de pisos petits), obligar a totes les noves construccions de blocs de pisos a retrocedir i deixar una acera de 2 metres i accessible, disposar per a cada nova vivenda  de un mínim de dues places d’aparcament,  un dipòsit d’aigua mínim de 10 m3, una instal·lació o pre- instal·lació  per a us d’energies alternatives i respectar la tipologia de construcció tradicional.
     Tots els altres grups PP, GPSM, UM i PSOE, coincidiren en que algunes de les modificacions proposades estan bé i que ja estan previstes en les futures NN.SS. pendents de ser aprovades definitivament i que altres hi entren clarament en contradicció o simplement no hi estan d’acord. Digueren que ara el més important es que els tècnics no s’enredin i que facin feina per a que les noves NN.SS. deixin d’estar suspeses el més aviat possible.  Argumentà la batlessa,  que fer una aprovació de Modificacions Puntuals de les NN.SS. actuals, (que daten de l’any 1988, el temps del govern del PP a Santa Maria), implica uns terminis de informació pública, recepció d’al·legacions que s’han d’estudiar i s’han de contestar i que tot això comporta molta de feina afegida als tècnics que treballes per tenir enllestides les noves NN.SS..   el resultat de la votació de la proposta onze vots en contra, (PP, PSOE, UM i GPSM) i un a favor de EU-EV.

     La segona de les dues propostes, “Millora de la Comunicació i la informació”, va tenir un poquet més de sort, dels sis punts de la proposta, discutits un per un,   alguns d’ells foren acceptats.
El primer, exposar tota la documentació pública de l’ajuntament a la pàgina web, retirant de la proposta les actes de les Comissions de Govern i els Decrets de Batlia, per contenir dades personals que afecten a persones que podrien sentir-se perjudicades, va ser acceptat per unanimitat.
El segon, elaborar una llista de correu-e per informar a qui ho sol·liciti, substituint documentació pública de l’ajuntament, per informació d’actes públics de l’ajuntament, s’accepta per unanimitat.
El tercer, fer un ple extraordinari anual sobre l’estat del municipi, entenen tots els altres grups municipals que no es necessari fomentar un debat que pot derivar en un ple extremadament llarg. Argumenta la Batlessa que si alguna entitat o persona te res a dir ho pot fer per les  altres vies existents o en els plenaris ordinaris que ja hi ha.  PP, PSOE, UM i GPSM sumen onze vots contra un de EU-EV.
El quart, el compromís de contestar qualsevol reclamació o petició de informació que es registri a les oficines municipals, obté quatre vots a favor de PP i EU-EV, però es rebutjat per set vots en contra PSOE,UM,GPSM.
El quint, utilitzar els taulells d’anuncis municipals que ja hi ha instal·lats a la via pública, s’aprova per unanimitat.
El sisè, facilitar la transmissió dels plens a la radio municipal, s’aprova també per unanimitat.

 

      En l’apartat de precs i preguntes, EU-EV exposem la manca de canals per a recollida de les aigües pluvials en moltes teulades del poble, aboquen l’aigua de pluja directament al carrer incomplint la norma i el que es més greu,  això passa en obres noves, que s’han finalitzat en els darrers anys i han obtingut la cèdula d’habitabilitat.
La batlessa respon que desconeixia la situació i que si es així facilitaria molt la feina que EU-EV passi un llistat de les cases que incompleixen la norma. Evidentment EU-EV  no fem comptes passar cap llistat d’infraccions, nosaltres no som a l’equip de Govern i no volem que algú pugui dir als infractors:  l’equip de govern no vos exigiria res,  però es que la gent de EU-EV vos han denunciat.

 

Sobre la plaça Andreu Torrens, (davant l’escola pública), demanem que consti en acte tot el que no ens agrada a EU-EV. Que els passos de vianants no estiguin a l’altura de les aceres, que no s’adopti cap mesura per a disminuir la densitat de trànsit motoritzat,  que no es retirin els pilons metàl·lics situats enmig de la zona de vianants, que no s’instal·li cap barrera física de protecció fixa (pilons o vallat) envoltant el perímetre de la zona de vianants.  La batlessa contesta i torna a insistir repetint que hi ha molta seguretat, que tot està molt bé i que s’ha fet exactament com volien l’AMIPA i el Consell Escolar.
  
Dels parcs infantils, que en el registre de l’ajuntament s’hi han lliurat 522 signatures de queixes, en concret per el mal estat del parc de la Plaça Nova, la manca de seguretat, neteja i espai suficient per els infants.  Diu la batlessa que l’hi va sorprendre, però que el projecte de reforma del parc de la Plaça Nova no va ser ideat per ningú de l’equip de govern municipal, que va ser molt pensat per part dels tècnics, que hi ha un problema greu de drenatge i que els passadissos existents, tenen precisament la finalitat de facilitar que l’aigua de pluja sigui absorbida. De totes maneres reconeix que si tanta gent es queixa,  es que el problema hi és. Per tant es reuniran amb les persones que utilitzen el parc infantil amb la intenció de cercar una solució que creu que no serà gaire fàcil.

*********************************

PLENARI de setembre de 2007

Considero d’interès fer un parell d’apunts sobre el plenari de setembre passat, ja que els temes que es varen tractar són importants per al poble.

- Adquisició per part de l’Ajuntament de la casa de  “ca’s Apotecari” a la Plaça de la Vila.
S’inicia l’expedient a efectes de determinar la viabilitat d’aquesta proposta amb dotze vots a favor  PP, Gent, PSOE, UM i una abstenció, la d’EU-EV.
La societat “Union dosuno SL”  titular de una opció de compra sobre “ca’s Apotecari”, ha ofert a l’Ajuntament una permuta de dita casa per 3.300 m2 de terrenys urbans, procedents de les unitats d’actuació previstes a les NN.SS. de Santa Maria que en un futur s’executaran.
La nostra abstenció ve determinada pel fet que no ens sembla un bon negoci per al poble. La permuta és molt favorable a l’entitat mercantil ja que a Ca S’Apotecari per ser un immoble catalogat, no s’hi poden construir pisos, s’ha de conservar l’edifici sense modificar-ne l’estructura, no abunden el compradors i una possible adquisició, crec que sols pot interessar a algun milionari capritxós o alguna institució pública que pugui invertir molts de dobles en adaptar-ho a les seves necessitats.  L’edifici està molt bé, es emblemàtic i està molt ben situat a dins del poble,  però ens sortiran molt cares les dependències municipals que s’hi puguin instal·lar.  Amb 3.300 m2  de solars urbans es poden construir 33 vivendes i el seu valor supera els 2,000.000 d’euros, segur que amb aquests futurs solars urbans que tindrà l’ajuntament es podrien fer moltes altres coses i que hi ha possibilitats de trobar espai per a dependències municipals a un cost més raonable.
Val la pena recordar que a l’hora d’adquirir solars per a construir la nova escola dins el casc urbà,  es va proposar insistentment i en diferents ocasions una iniciativa similar de permuta, que va ser sempre rebutjada per part de l’equip de govern municipal, semblava totalment impossible i no hi va haver gens d’interès amb la proposta.  Què ha canviat?

- Reglament d’us de les instal·lacions esportives municipals.
El reglament sembla que està bé i cap regidor o regidora hi va posar inconvenients,  però no el coneixen ni els esportistes, ni els diferents clubs o societats esportives.  La batlessa diu que una vegada aprovat es publicarà en el BOIB i si algú te res a dir o vol fer alguna al·legació, ho podrà fer dins el termini legal que hi ha previst.  Com en tantes altres ocasions manquen les bones formes, crec que així no es consoliden valors democràtics,  ni es construeix consciència participativa i per això mateix a la votació,  EU.EV. ens vàrem abstenir.

- Remodelació del carrer de l’església i part de la plaça dels “caidos”.  És un projecte poc ambiciós, pensat per a no molestar gaire al trànsit de cotxes, no afectarà de moment a la creu dels caidos, es mantindran els dos sentits de circulació dels cotxes i això provocarà que la connexió peatonal amb el carrer de l’església passi per una acera estreta  per davant el bar Gènesis.
Encara no està clar,  ni tenen idea a l’equip de govern municipal del dineral que pot arribar a costar la restauració i el trasllat previst de la creu dels caidos al cementeri.
PP, PSOE, GENT i UM votaren a favor, EU-EV ens vàrem abstenir.

- Pla d’obres i serveis 2008.
 Construcció d’un accés peatonal al cementèri i dotació de serveis (aigua i electricitat) al futur centre escolar.  Quan vaig veure el projecte per primera vegada,  aquest ja estava fermat, acabat i consensuat.  No hi ha res a discutir ni a modificar. Pel que respon la batlessa, sembla que està fet per tècnics i amb criteris tècnics i les consideracions de caire, humà, polític, social o ambiental que EU-EV hi pugui fer,  hi sobren o no  son importants.     
Al meu entendre, si s’ha de fer un passeig peatonal per anar del poble al cementèri passant per davant la futura escola, aquest s’hauria de construir a la mateixa banda a on estan situats.  Però no,  resulta que no es així com ho veuen els tècnics que han assessorat a l’equip de govern municipal i obeint exclusivament a criteris tècnics,  s’ha projectat el passeig  a l’altra banda del cementiri. Els tècnics consideren  (i així ho comparteixen la resta de grups municipals) que la fluïdesa del trànsit dels cotxes en direcció a l’autopista es massa important i no podem posar impediments o passos de vianants elevats que dificultin l’entrada o sortida de cotxes a l’autopista.  S’acorda la construcció del passeig amb dotze vots a favor i un únic vot en contra d’ EU-EV.
Fins aquí els apunts sobre el plenari del mes de setembre. No vull acabar, però, sense fer menció al dia sense cotxes i a la Setmana Europea per a  la Mobilitat Sostenible, del 17 al 23 de setembre, impulsada per el Govern Balear i recolzada entre d’altres per el nostre ajuntament.
Es bo d’entendre perquè a Santa Maria no es va notar gaire la campanya de la setmana europea per a  la mobilitat sostenible,  ni el dia sense cotxes,  malgrat fórem un dels ajuntaments que sortirem a la propaganda adherits a la iniciativa.
Segurament si els tècnics que assessoren  l’Ajuntament, en vers de ser  tècnics amb autopistes i vies ràpides per a cotxes, fossin tècnics en places, carrers i accessos per a vianants, la campanya europea i el dia sense cotxes s’haguessin  notat un poc  més.

 

*******************************************

PLENARI 26 de juliol de 2007

Tres qüestions de l’ordre del dia destaquen o criden l’atenció.

1er.  La creu dels “Caidos”, 
2on. La no inclusió a l’ordre del dia per segona vegada del tema de l’escola.
3er.  La regulació de les aigües brutes del poble no connectades a la xarxa de clavegueram.

De la creu dels caidos veiem que amb el nou pacte de govern quasi res ha canviat,  bàsicament  que el PSOE  ara forma part del govern municipal i també ha passat a defensar la seva conservació,  la difícil i costosa restauració i el posterior trasllat al cementiri.   Reconeixen que no tenen ni idea del cost, encara no han sol·licitat cap pressupost de la operació,  saben que seran molts de doblers i que hauran de sortir del pressupost municipal.  Admeten que el monument es ofensiu,  suposo que a petició del PSOE i estudiaran la possibilitat de retirar alguna part de la simbologia franquista per a  disfressar el que veritablement es,  un monument d’homenatge al feixisme.   Personalment crec que finalment no el podran  dissimular,  l’ex-batle Mateu Morro ja va advertir en el seu dia que per a ell no era admissible la transformació del monument i no hi ha cap indici que pugui fer pensar que l’equip de govern actual  hagi canviat d’opinió.  El resultat de la votació es molt il·lustratiu:  12 vots de PP, GPSM, UM i PSOE a favor de conservar la creu i portar-la al cementiri municipal i 1 vot de EU-EV a favor de la demolició.

De la moció de EU-EV sobre la incorporació de la Plaça Andreu Torrens al recinte de l’escola pública per a pal·liar provisionalment la manca d’espai que pateixen,  l’equip de govern municipal no en vol discutir en el plenari municipal.  Diu la Batlessa que el tema de l’escola es competència del Consell Escolar i es aquest orgue el que ha de decidir.  Passen tota la responsabilitat al Consell Escolar, de la no incorporació de la plaça a l’escola, de com queda ara distribuïda la plaça, de com queden els passos de vianants i les aules situades damunt l’acera.     En definitiva segons la batlessa  el Consell Escolar ha valorat més el dret d’aparcament i trànsit de cotxes per davant l’escola que la comoditat i la seguretat dels alumnes, mares i pares, a les entrades i sortides d’escola. 

De la regulació de les aigües brutes de domicilis i comerços del poble no connectats a la xarxa de clavegueram i de l’activitat que se genera de buidar les fosses sèptiques a dins el casc urbà, diu la batlessa que no en tenen constància a l’ajuntament, que si alguna persona en té coneixement que ho denuncií o ho digui.  Sembla que no es vol actuar d’ofici i que necessiten l’excusa de una denúncia per a poder notificar als domicilis i comerços infractors,  la il·legalitat de la situació.  Es a dir, evitar a tota costa que l’equip de govern quedi malament amb els infractors per fer complir la llei.